USULSÜZ AVCILIK KONUSUNDA JANDARMANIN GÖREVLERİ :

1. 3167 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER :

a. Avcılık; mülki makamlar tarafından verilen Av Teskeresi ile izne bağlıdır. Av Teskereleri (5) yıl için geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekir. (MD.10)

Av Teskeresi avlanmaya izin vermekte, Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi ise sadece taşıma ve bulundurma yetkisi vermektedir. Av Teskeresi olmaksızın Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi ile avcılık yapmak mümkün değildir.

b. Avcılık yapan her vatandaş Av Teskeresini yanında taşımaya ve istenildiğinde göstermeye mecburdur. (MD.12, 13)

c. Orman, köy ve kır bekçileri; bu kanuna aykırı hareket edenleri fişek, av malzemesi ve av hayvanları ile birlikte yakalamaya ve en yakın karakola teslim etmekle mecbur kılınmıştır.(MD.20)

Kara Avcılığı Kanun tasarısı halen TBMM komisyonlarında görüşülmekte olup, yasallaştığı takdirde avcılık belgesi Orman Bakanlığınca, yivsiz tüfek ruhsatnameleri de sorumluluk sahası itibariyle Polis ve Jandarma tarafından verilecektir.

2. MERKEZ AV KOMİSYONU KARARLARI İLE VERİLEN GÖREVLER :

a. Genel kolluk kuvvetleri ve muhtarlara, avcılığın kontrol ve denetimini sağlama görevi verilmiştir.(MD.22/A)

b. Orman muhafaza memurları da orman, kırsal alan, sulak sahalar ve meskun mahallerde av suçlarını takip etmek, teskere kontrolü yapmak, usulsüz avlananlar hakkında tutanak tanzim etmek, bu kişilerin tüfek, av malzeme ve vasıtalarına el k****kla yetkili kılınmıştır.(MD.22/B)

c. Vali ve kaymakamlar; merkez av komisyonu kararlarının uygulanmasından sorumludur.

3. JANDARMANIN BELİRTİLEN YETKİ VE SORUMLULUKLARI UYGULAMA ŞEKLİ:

Önleyici kolluk görevi esnasında bir avcı ile karşılaşan Jandarma;

a. Avcının av teskeresini ve avcılık belgesini kontrol eder ve avlanma izin bedelini ödeyip ödemediğini tespit eder.

b. Avcının, Merkez Av Komisyonu Kararı’nı yanında taşıyıp taşımadığını kontrol eder, eksikliği olanlar hakkında yasal işlem yapar.

c. Jandarma, yasak av sahasında avlananlar ve Merkez Av Komisyon Kararı’nda avlanılmasına izin verilmeyen hayvanları avlayanlar ile limitleri aşan miktarda av hayvanlarını avlayan avcıları yakalayarak Cumhuriyet Savcılığına sevk eder.

d. Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine göre, av suçu işleyen avcıların sahibi bulunduğu ve suçta kullanılan tüfekleri, av malzemeleri ve vasıtaları mahkemelerce müsadere edilir.

e. Ülkemizde bulunan şahin türleri, gündüz yırtıcı kuşları Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesine göre ulusal düzeyde koruma altına alınmıştır. Şahin ve Doğan gibi koruma altına alınmış kuşlar ve yumurtaların yurt içi ve yurt dışı sevklerinin yapılması yasaklanmıştır. 1918 sayılı kanuna göre; hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler 1 seneden 5 seneye kadar hapis ve yüz bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

f. Ayrıca, zamansız ve usulsüz avlanan av hayvanlarından zaptolunanlar mahkeme ilamı gereğince işlem görür. Et olarak değerlendirilebileceklerin mahkeme neticesine kadar muhafazası mümkün değilse sağlık kuruluşlarının vereceği rapora göre Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Mühendislikleri, Orman İşletme Müdürlükleri/Şeflikleri marifetiyle açık artırma veya pazarlık suretiyle satılır. Canlı olarak ele geçirilen av hayvanları durumları uygun görülürse bekletilmeden doğaya salınır.

g. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca; denizlerde ve iç sularda ticari amaçla su ürünleri avcılığı düzenleyen
sirkülerle, trol ile avlanmanın yasak olduğu yerler, belirli zamanlarda avlanan su ürünleri ile avlanması tamamen yasak olan su ürünleri, dalyan ve lagünlerde avlanma usul ve şekilleri, bölge ve yer yasakları, iç sularla ilgili yasaklar, su kirlenmesi ve cezai hükümler belirtilmiştir.

1380 sayılı su ürünleri kanunun 33 ncü maddesi hükümlerine göre Jandarma; avda kullanılan suç alet ve vasıtaları ile istihsal edilen su ürünlerine 3005 sayılı meşhut suçların murabekesi kanunu hükümlerine göre el koyma ve adli mercilere teslim etmekle görevli ve yetkilidir.

Jandarma; doğal hayatın ve çevrenin korunması için Çevre Bakanlığı, ülkemizde av hayvanlarının ve bunların barındıkları doğal ortamın korunması, usulsüz avcılığın önlenmesi için Orman Bakanlığı ve Av-Yaban Hayatı Koruma Vakfı ile işbirliği içerisindedir.

Arkadaşlar Jandarmanın görev kapsamında gördüğünüz uygunsuz avlanmaları bu linkten bildirebilirsiniz

http://uyg.jandarma.tsk.mil.tr/156IH.../frm156GD.aspxYASADIŞI AVLANMALAR
Tüm avcı dostlar kendi avlaklarımıza ve doğal çevremizi sahiplenme zamanı Dinamit, Elektrik, Şok cihazları, Balıkotu, Tırıvırı gibi yasak olan materyallerle avlanan avcıları bilinçli birer avcı olarak uyarmak görevlerimiz arasındadır. Uyarılarımızı dikkate almayan şahısları İçsularda Baraj ve Göl, gölet olan bölgelerde Köy Muhtarlarına, Orman Muhafaza Memurları ve Jandarmaya Denizlerde ise kıyıda Köy Muhtarları,Jandarma,Sahil güvenlik ekiplerine şikayet edilebilir.
Jandarma Tel : 156
web : http://www.jandarma.tsk.mil.tr/
Sahil Güvenlik Tel : 158
web : http://www.sgk.tsk.mil.tr/
sinan kurttan alıntı.


SAHİL GÜVENLİK MERKEZLERİ

SG Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi

Sahil Güvenlik Komutanlığı - ANKARA
Tel : 0312 425 33 37
Fax: 0312 417 28 45
0312 425 33 37

SG Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri

Sahil Güvenlik KARADENİZ Blg.K.lığı
Tel : 0362 445 03 33
Fax: 0362 445 29 08

Sahil Güvenlik MARMARA ve BOĞAZLAR Blg.K.lığı
Tel : 0212 242 97 10
Fax: 0212 242 30 93

Sahil Güvenlik EGE DENİZİ Blg.K.lığı
Tel : 0232 366 66 66
Fax: 0232 365 95 75

Sahil Güvenlik AKDENİZ Blg.K.lığı
Tel : 0324 237 19 19
Fax: 0324 238 86 91

SG Alt Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri

Sahil Güvenlik TRABZON Grp.K.lığı
Tel : 0462 325 47 82
Fax: 0462 325 01 18

Sahil Güvenlik AMASRA Grp.K.lığı
Tel : 0378 315 10 04
Fax: 0378 315 39 25

Sahil Güvenlik ÇANAKKALE Grp.K.lığı
Tel : 0286 212 75 00
Fax: 0286 212 72 02

Sahil Güvenlik MARMARİS Grp.K.lığı
Tel : 0252 412 77 22
Fax: 0252 412 77 77

Sahil Güvenlik ANTALYA Grp.K.lığı
Tel : 0242 259 13 76
Fax: 0242 259 09 53

Sahil Güvenlik İSKENDERUN Grp.K.lığı
Tel : 0326 614 23 11
Fax: 0326 613 20 54
[/B][/COLOR]