24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28451
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/68)
MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (l) bendinde yer alan “gün doğumu ile gün batımı” ibaresi “20.00 - 05.00 saatleri” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 –Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “batısında” ibaresi “doğusunda” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 –Aynı Tebliğin, 46 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “halat tamburu,” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 4 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 –Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.