Tüzük Özeti
DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ. MERKEZ BİRLİĞİNİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden ve Türkiye kıta sahanlığı içindeki denizlerde (Karadeniz, Marmara, Boğazlar, Ege ve Akdeniz) ve uluslararası sularda, balıkçı tekneleri ve donanımları ile su ürünleri avcılığı yapan T.C vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birlikleri arasında “Deniz Ürünleri Avcıları Merkez Üretici Birliği” adı altında bir Merkez Birliği kurulmuştur.

a) Merkez Birliğinin yönetim merkezi ve adresi: Ankara İl Merkezi’dir.
(İrtibat adresi : Karanfil Sok No: 36/14 Kızılay/Ankara)
(Tel No : 0312 418 94 96 Faks No : 0312 425 57 20) www.dem-bir.org
b) Merkez Birliği’nin Çalışma Alanı: Türkiye ve Uluslararasıdır.
c ) Merkez Birliği’nin süresi: Süresizdir.
d) Merkez Birliğinin kısa adı: DEMBİR

AMACI

Madde 2- Merkez Birliğinin amacı; ülkemizdeki deniz ürünleri avcıları birlikleri ve üyelerinin hak ve ortak menfaatlerini korumak, birlikler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, üyelerin ürettikleri ürünlerin iç tüketim ve dış pazar talebini dikkate alarak üretimini planlamak, kısa ve uzun süreli av ve avcılık planlamaları yapmak, bu tür planlamaların yapılmasına ve uygulanmasına katılmak, ürün standardizasyonunu ve gıda güvenliğini sağlamak, soğuk taşıma zincirini oluşturmak, ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırmak için gerekli tedbirleri almak, üye birliklerin ürün/ürün grubu bazında uluslararası üretici kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, ekosistem dengelerinin ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası dar veya geniş bölgesel danışma konseyleri kurmak ve bu tür ulusal ve uluslararası kurul ve konseylere katılmak, ulusal ve uluslararası paydaşlar arası organizasyonları kurmak ve bu tür organizasyonlara katılmak, bilgi bankası kurmak, üyelerin deniz ürünleri avcılığına ilişkin üretim, işleme, pazarlama, insan kaynakları ve biyoçeşitlilik önlemleri ve uygulamaları ile ilgili veriler oluşturmak, değerlendirmek ve ilgili eğitimleri sağlamak, ilgili ulusal ve uluslar arası kamu ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonu sağlamak, ürün ve faaliyet dalında her türlü bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça belirlenecek uluslararası anlaşmalar, ulusal plan ve programlar, ulusal kırsal kalkınma stratejisi ve tarım stratejisinde öngörülen ilke ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, ulusal üretim ve sürdürülebilirlik politikalarını oluşturmak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası amaçlara uygun girdi ve katkıların teminini sağlamak ve koordine etmek, deniz ürünleri avcılarını her türlü ulusal ve uluslararası ortamda en üst düzeyde temsil etmektir.

KAPSAMI

Madde 3- Bu tüzük, Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birlikleri tarafından kurulan Merkez Birliğinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümler ile Bakanlıklar ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAĞI

Madde 4- Bu tüzük 06/07/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’nun 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, genel hükümler ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

MERKEZ BİRLİĞİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 6 - Merkez Birliği; amaç bölümündeki konular ile üye birliklerin desteklenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve ulusal düzeydeki üretim planlarına ve ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek temel olmak üzere aşağıdaki konularda faaliyet gösterir;

a) Merkez birliğine üye birliklerin avcılık yolu ile ürettikleri deniz ürünlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde, stok tespit, avlanabilir stok, ve av planlama faaliyetlerini yürütmek, bu tür faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara katılımcı olmak ve avcılığı yönlendirmek,
b) Üyelerin avladıkları su ürünleri ve türevleri ile ilgili piyasa ve fiyat araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
c) İç pazara ve ihracata uygun, kanunlar ve yönetmeliklerle uyumlu su ürünlerinin avlanmasını ve arzını sağlamak,
d) Üyelerine avlanma teknikleri, depolama, paketleme, işleme ve taşıma konularında teknik ve lojistik destek vermek,
e) Üyelerine muhtelif ihtiyaç ve girdi temininde yönlendirici yardımlarda ve lojistik destekte bulunmak,
f) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirleri almak ve ürün standartlarını uygulatmak,
g) Çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir avcılık tekniklerini yaygınlaştırmak, çevrenin, doğanın, ekolojik dengenin ve ürün sürekliliğinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmalara katılmak,
h) Su ürünleri ve üyeleri ile ilgili her türlü kaydı tutmak, diğer ulusal veya uluslararası resmi, bilimsel, ticari, sosyal çevrelerin kayıtlarının koordinasyonu sağlamak,
ı) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışmanlık ve sertifika hizmeti sağlamak,
i) Tekne ve personel düzeyinde yapılan uygulamaları izlemek, istatistik ve izlenebilirlik kayıtlarının tutulması ve bilgi akışının takibinin koordinasyonunu yapmak,
j) Ürün hijyeninin ve tazeliğinin korunmasına ve kalitenin arttırılmasına yönelik, muhafaza, paketleme ve ambalajlama ile ilgili standartların uygulanmasını sağlamak, birliklerin üyelerine ait su ürünlerinin, her birinin marka olması ve markalaşmaya yatırım yapmalarını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ürün fiyatının teşekkülünde etkili olmak,
k) Üyeleri adına, alt yapı, ürün geri çekme ve depolama, işleme, pazarlama ve satış koordinasyonu ve buna benzer arz talep dengesinin muhafazasına ve Ortak Pazar Organizasyonuna dönük tedbirleri ve destekleri koordine etmek, yapılanma ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde bu amaçlara uygun tesislerin kurulmasını veya işletilmesini sağlamak,
l) Ulusal ve uluslararası Ortak Balıkçılık Politikalarının oluşturulmasına ve desteklenmesine katkıda bulunmak,
m) Sektörün sürekliliği, üyelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve devamlılığı amaçlı ulusal ve uluslararası proje ve fonların temini ve idaresini sağlamak,
n) Su ürünlerinin ve sektörün tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, seminerler, panel, sempozyum v.b. etkinlikler düzenlemek, üretim konularında yayınlar çıkarmak,
o) Üyelerinin istihsal-üretim faaliyetlerini planlamaları ve sürdürebilmeleri amacı ile ihtiyaç duyacakları veri akışı ve koordinasyonunu sağlamak,
ö) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği, uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek,
p) Sözleşmeli üretim (avcılık) kapsamında, üye birliklere yol göstermek amacı ile, örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek,
r) Su ürünleri avcılığı ve bununla ilişkisi bulunan tüm faaliyetlerin geliştirilip yaygınlaştırılmasını sağlayacak gerekli teşvik ve tedbirlerinin belirlenip uygulanabilmesi, sektörel ve sektörler arası uyumun sağlanabilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
s) Benzeri diğer ulusal ve uluslararası üretici birlikleri – örgütleri - organizasyonlar veya kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,
ş) Üyelerinin faaliyet alanlarına giren ulusal ve uluslararası görüşme, mutabakat ve anlaşmalara gözlemci olmak,
t) İç denetim, kontrol, ve uyum mekanizmalarını kurmak ve çalıştırmak,
u) Birliğe üyeliği yaygınlaştırıcı, ilgili birliklerle koordinasyonu sağlamak amaçlı paydaşlar arası organizasyonların ve benzer birliklerin kurulmasını teşvik edici faaliyetleri yürütmek,
ü) Su ürünleri avcılılığı ve ürünlerin standartları ile bu standartların eksiksiz uygulanması konusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
v) Su ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtım, depolama, dağıtım, pazarlama, sigortacılık ve organizasyon konularında üyelerine yardımcı olmak,
y) Üyelerinin ürünlerini pazarlamak için gerektiğinde pazarlama ağı oluşturmak, alternatif ürün ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesini ve koordinasyonunu yapmak, su ürünleri toptancı halleri açmak, su ürünleri merkezleri oluşturmak, ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütmek, bunun gibi mevcut veya kurulacak benzer faaliyetlere işletmeci veya ortak olarak iştirak etmek, bu hususlarda çeşitli kamu ve özel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
z) Su ürünleri avcılığı konularında danışmanlık, temsilcilik, kalite kontrol, gözetim ve sertifikasyon konularında önderlik edip katkıda bulunmak,
aa) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önderlik etmek, üyelerin mesleki gelişmesini ve alternatif iş imkanları geliştirmelerini sağlayacak kitap, broşür ve benzeri yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
bb) Üyelerin iş geliştirme, emeklilik, iş değiştirme ve buna benzer zaruri veya gönüllü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli girişimlerde ve koordinasyonda bulunmak,
cc) Ulusal veya uluslararası bazda, deniz ürünleri avcılığı, paydaşları ve ürünlerine ilişkin veya üyelerini ilgilendirecek alanlarda yapılan veya yapılacak çalışmalara katılmak, kurulu veya kurulacak ulusal veya uluslararası kurul, konsey, grup ve buna benzer sürekli veya geçici oluşumlara üye göndermek,
çç) Uluslararası üretici birliklerine - örgütlerine, araştırma enstitülerine üye olmak, işbirliği yapmak, iştigal konusu ile ilgili sergi, sempozyum, ve panayırlara katılmak,
dd) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin su ürünleri bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek,
ee) Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
ff) Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, ilgili makamlardan izin almak koşulu ile üyelerinin istirahatlarını, eğitimlerini, sosyal ve ekonomik düzeylerini arttırmalarını ve sağlıklı yaşamalarını temin etmek ve birlikteliklerini sağlamak amacıyla lokaller, tanıtım ofisleri ve benzeri yerler açmak, işletmek veya kiraya vermek,
gg) Merkez Birliği’ne üye olan birlikleri denetlemek