Balıkçı barınakları, münhasıran balıkçılık işiyle iştigal edenlerin, barınma, ürün yükleme ve boşaltma,bakım onarım gibi işlerini yapmaları ve mesleklerini icra ederken kullandıkları malzeme alet ve techizatını kollamak için yapılmış, fırtınalardan korunmak için teknelerini bağladıkları kıyı yapılarıdır. balıkçılık açısından hayati bir öneme sahiptir. Balıkçı barınaklarının inşaatı Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Kiralama işlemleri İse, Su Ürünleri Kanunu ve Balıkçı Barınakları Yönetmeliğine uygun olarak Tarım Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ!
DÖRDÜNCÜ KISIM
Barınakların Kiralanması
Kiralama Esas ve Usulleri
Madde 8 (1) – (Değişik birinci fıkra:RG-28/10/2008-27038) Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere açık pazarlık usulüyle kiraya verilir.(Kiralamak önceliği kooparatiflerindir)


Başbakanlık tarafından alınan bir kararla Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanlığının hükmi tasarrufu altında bulunan balıkçı barınakları Ulaştırma Bakanlığına devredilmektedir.
Bu devir işlemi ile birlikte Balıkçı Barınaklarının işletilme, yönetimi ve kiralanmasına dair hükümler içeren “balıkçı barınakları yönetmeliği” değiştirilmektedir.Balıkçı barınaklarının kiralanmasında kooparatiflere öncelik hakkı kaldırılacaktır.
Yeni uygulama Tarım bakanlığı devreden çıkarılarak balıkçı kooperatifleri ile bütünleşik bir yapı olan balıkçı barınakları balıkçıların elinden alınarak tekne parklar ya da marinalara dönüştürülecektir.
Yeni uygulama ile yörenin belediyesi ihaleye girer veya kurumlararası yapılan bir sözleşmeyle ve çoğunlukla kira değil kesin devir şeklinde barınağa çöker. Ne olacak belediye, neticede resmi bir kurum , daha iyi işletir ve hizmet sunar diye düşünürken; balıkçıya barınakta küçük bir yer ayırır, sonrasında bir encümen kararıyla bazen marina fiyatları dahi aşan bir bağlanma fiyat tarifesi hazırlar.
Bu gün için elonomik faliyetleri kısıtlanan koopatatifler zorlukla ayakta durabilmetedir.Balıkçı barınaklarının işletilmesi kooparatifler açısından önemli bir gelir kaynağıdır.Eğer barınaklar balıkçıdan yani kooparatiflerden alınırsa gelir kapısı kapanacak ve ekonomik olarak darboğaza düşecek ve en sonunda koopatatifler lav olacaktır. Bunun neticesinde haliyle geleneksel balıkçılık mesleğide tarihe karışmış olacaktır.


Bu nedenle;
Balıkçı barınakları hakkında alınan bu karardan vaz geçilmesini balıkçılar olarak talep etmekteyiz.
Şüphesiz Su Ürünleri Kanunu ve Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin günün ihtiyaçlarına cevap vermemekte ve güncellenmeleri gerekmektedir. Su Ürünleri Kanun taslağında olduğu gibi Balıkçı Barınakları yönetmeliği de ortak akla dayanmalı tüm paydaşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanmalıdır.
Bu vahim karardan dönülmesini ve tüm paydaşların katkılarının sağlanacağı bir ortak akıl toplantısının sonuçları göz önünde bulunarak yeni bir Balıkçı Barınakları yönetmeliği hazırlanmasınıda balıkçılar olarak talep ediyoruz.