3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır.

 1. #1
  Balıkçı Adayı TAKA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  42
  Mesajlar
  224
  Tecrübe Puanı
  37

  Standart GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır.

  13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazetede


  GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır.

  14.9.2017 tarihli Resmi Gazete
  istanbul-ADALAR

 2. #2
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  55
  Mesajlar
  12.829
  Tecrübe Puanı
  2430

  Standart Cevap: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır.

  GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI
  VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/37)
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
  b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,
  c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,
  ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi verilmiş kişiyi,
  d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
  e) Belgenet: Bakanlık elektronik belge yönetim sistemini,
  f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’de yer alan en büyük boy uzunluğunu,
  g) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,
  ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
  h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
  ifade eder.
  Müracaat
  MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3/11/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ve ekleriyle müracaat eder.
  (2) Müracaat dilekçesinin ekinde;
  a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,
  b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’de yer alan anket formu,
  il/ilçe müdürlüğüne sunulur.
  (3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
  (4) Destekleme için balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.
  (5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.
  İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
  MADDE 6 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihinde;
  a) Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu,
  b) O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,
  il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
  (2) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine eklenir ve dosyalanır.
  (3) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-4’te yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl/İlçe İcmal Listesi, il/ilçe müdürlüğü tarafından 3/11/2017 tarihinden sonra ilan panosunda beş işgünü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.
  (4) Ek-4’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır, yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, İl/İlçe İcmal Listesi kesinleşir. Kesinleşen İl/İlçe İcmal Listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
  (5) Ek-4’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel formatında belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir. Listeyi hazırlayanların belgenetteki üst yazıda da paraf veya imzası bulunur.
  (6) İlçelerden toplanan listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-5’te yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl Genel İcmal Listesi excel formatında belgenet üzerinden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ek-5’te yer alan listeyi hazırlayanların belgenetteki üst yazıda da paraf veya imzası bulunur.
  Kaynak aktarımı ve ödemeler
  MADDE 7 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2017 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.
  Bilgi güvenliği
  MADDE 8 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.
  Yetki ve denetim
  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.
  (2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.
  Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
  MADDE 10 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.
  (2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
  (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
  (4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
  Sorumluluk
  MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.
  Yürürlük
  MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 3. #3
  S- Moderators Ali41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Yaş
  58
  Mesajlar
  2.337
  Tecrübe Puanı
  330

  Standart Cevap: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır.

  Bilgi için teşekkürler.

  Ali TEZER

  KOCAELİ / İZMİT


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. KAYIT DIŞI AVCILIK.. Ilyas Torlak
  By cumhur gezen in forum SORUNLARIMIZ
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 17.02.15, 22:16
 2. Kiyi balikçiliğinin sorunlari ve çözüm önerileri
  By aFaLa in forum SUR - KOOP - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 18.05.14, 22:25
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 09.07.12, 15:52
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 26.05.12, 10:25
 5. BalikÇiliĞimizin sorunlarinin ÇÖzÜmÜnde geleneksel kiyi balikÇiliĞinin Önemİnİ
  By aFaLa in forum Ö.Faruk KARA HOCAMIZDAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 12.01.12, 02:22

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM