Bilindiği üzere ,7191 sayılı su ürünleri kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 22.11.2019 tarih 30956 sayılı resmi gazete'de yayımlanmış olup, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Söz konusu kanun 3. maddesi ile 1380 sayılı kanunun 17. maddesinin mevcut ikinci fıkrası;.. BALIKÇI BARINAKLARI ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faydalanma hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca süresi 10 yıldan fazla olmamak üzere Su Ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine ya da üretici birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıklı kiraya verilir.
İlan edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden ya da üretici birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Tarım ve Orman bakanlığınca gerçek veya tüzel kişilere ihale ile verilir... şeklinde değiştirilmiştir.
buna göre ; 7191 sayılı Su Ürünler Kanunun da değişiklik yapılmasına dair kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri kanunda yapılan değişiklik uyarınca , 01.01.2020 tarihi itibariyle nerede kurulu olduğuna bakılmaksızın balıkçı barınaklarının kiralanması işlemleri , bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.
bu nedenle ;
- Barınakların kiralanmasına ilişkin tüm evraklar ile kira sözleşme ve şartnamelerin birer nüshasının İL MÜDÜRLÜĞÜNÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDAN devralınması
- Yeni '' Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'' resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girene kadar , ileride telafisi güç sıkıntıların yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla barınakların kiralanmasını ilişkin bakanlığımız görüş alınmadan herhangibi bir işlem tesis edilmemesi hususunda gereğini arz ve rica ederim


BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ