Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

Orta su trolünün avcılık verilerinin incelenmesi (GİR İÇERİ)

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • Orta su trolünün avcılık verilerinin incelenmesi (GİR İÇERİ)

  Karadeniz’de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi
  *Osman Samsun, Ferhat Kalaycı, Necati Samsun, Sabri Bilgin
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 57000, Sinop, Türkiye
  Giriş
  Su ürünleri üretiminde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 484.410 ton olup toplam üretimin % 82 sini oluşturmaktadır. Avcılık yoluyla elde edilen bu miktarın %96’sını deniz balıkları oluşturmaktadır (Anonim, 2003a). Ortasu trolü, özellikle mevsime bağlı olarak pelajik olan bütün balıkları avlayan bir av aracıdır. Gerçek anlamda ilk ortasu trolü denemesi ise, 1978 yılında köpek balığı işleyip ihracatını yapan bir kuruluşun, bu amaçla ortasu trolü ağını kullanmasıyla başlamıştır (Ayaz ve diğ., 2000).
  Balıkçılıkta önde gelen ülkeler pelajik balık avcılığında gırgır takımları yanında, ortasu trolü takımlarını da kullanmaktadırlar. Özellikle Kuzey Denizi’ ne kıyısı olan ülkelerde gırgır takımları yerini ortasu trolü ağlarına bırakmıştır (Özekinci ve diğ., 2001). Türkiye’de ortasu trolü avcılığına yönelik ilk denemeler 1950’li yılların sonlarında yüksek ağız açan dip trollerinin pelajik balık avcılığında kullanılması ile başlamıştır (Akyüz, 1981). Ortasu trol avcılığı, stokların korunması açısından ve avlanan iri balıkların daha yüksek bir fiyatla satılabilmesi nedeniyle ekonomik bakımdan önemli avantajlara sahiptir. Ülkemiz deniz balıkları üretiminin yarısından fazlasını oluşturan hamsi avcılığında ortasu trolünün gırgır avcılığına göre seçici olduğu, daha büyük balıkları avladığı ve ortasu trolü ağlarının uygun torba ağ gözü açıklığı kullanıldığında çok daha fazla seçici olabileceği bildirilmektedir (Erdem ve Erkoyuncu, 1997).
  Uzun yıllardır dip trolü avcılığına yasak olan Samsun-Ordu il sınırı ile Gürcistan sınırı arasındaki karasularımızın, balıkçılar tarafında ortasu trolü avcılığına açılması talep edilmiş ve bu talep karşısında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri, ortasu trolünün dip trolü olarak kullanılabileceği kuşkusuyla ve bunun kontrolündeki güçlükler nedeniyle buna izin vermemektedirler (Samsun ve Özdamar, 1995). Ortasu trolü, pelajik balıkların avlanması için hazırlanmış olan trol ağlarıdır. Bu ağlar dip trol ağlarına göre daha çok geliştirilmiş olup su içerisinde istenilen seviyede tutulması mümkündür (Çelikkale ve diğ., 1993).
  Günümüzde balık unu yağı fabrikaları için gerekli olan hammadde ihtiyacının büyük bir kısmı, hamsi ile karşılanmaktadır. Bu durum hamsi populasyonu üzerinde aşırı bir av baskısı yaratmaktadır. Bu durumu önlemek için işletmelerdeki üretimin tamamen hamsiye bağlı olma durumundan kurtarılmasında büyük yararlar vardır.
  Bu araştırma kapsamında, özellikle son yıllarda oldukça tartışma konusu olan ortasu trolü avcılığının, Karadeniz’ de serbest olduğu Samsun bölgesinde iki tekne ile çekilen ortasu trol avcılığı yapan teknelerin av kompozisyonunun ve av veriminin belirlenmesi ile bu av takımlarının dip balıklarını da avladığı şeklindeki tartışmalı bazı konulara da açıklık getirilmek amaçlanmıştır.
  Materyal ve Yöntem
  Araştırma, dip trolü avcılığının serbest olduğu ve iki tekne ile çekilen ortasu trolü avcılığının en yoğun olarak yapıldığı Orta su trolü

  Karadeniz Bölgesi’nde (Ordu ili, Ünye ilçesi, Taşkana Burnu, 41° 09' 15" N - 37° 17' 13"E ile Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu, 41° 41' 15" N- 35° 25' 38"E arasında) yürütülmüştür (Şekil 1).
  Şekil 1. Araştırma sahası
  Araştırma, Samsun bölgesinde trol avcılığı yapan; Malkoçoğlu, Malkoçoğlu Mustafa Reis, Malkoç Bey, ve Malkoçoğlu Ömer Baba, isimli ticari trol teknelerinden oluşan ortasu takımları ile gerçekleştirilmiştir. Eylül 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında orta su trolü avcılığının serbest olduğu dönemde, ayda bir defa hava şartlarının uygun olması durumunda, orta su trolü avcılığı yapan belirtilen teknelerle denize çıkılarak, gerçekleştirilen her avlanma operasyonundan olmak üzere toplam 70 avlanma operasyonundan avlanılan balıklardan tesadüfü yöntemle örnekler alınmıştır.
  Araştırma yapılan ortasu teknelerinin kullandıkları ağlarda, ağın ağız derinliği avlanan balığın sürülerin yoğunluğuna göre 3-8 m arasında, dibe yakın olan balıkların avlandığı dönemlerde ise, 3-5 m arasında, ekim, kasım ve aralık aylarında hamsi sürüleri avlandığı dönemlerde, aynı ağlar 10-15 m ağız derinliğine ulaşabilmektedir.
  Ortasu Trolünün Ana Bölümlerinin Özellikleri
  1- Kol kısmı: Ağ gözleri oldukça büyük olup (palamut ağları), pelajik balıkların bir araya toplanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ağın kanat (kol) göz açıklıkları 1-2 m uzunluğa sahiptir.
  2- Tünel: Ağın ikinci bölmesi olup, kol kısmında kullanılan ağ gözü açıklıklarının torbaya doğru olan uzantısıdır. Göz açıklığı ise torbaya gittikçe yarısı oranın da azaltılır. Kol ve torba arasındaki tünelin uzunluğu 50 m olup, 5 bölmeden oluşmaktadır.
  3- Torba: Ağda kullanılan torbanın uzunluğu 50 m olup, ağın tünel kısmına uyumlu olarak genişten, dara doğru uzanmaktadır. En dar kısım torbanın uç kısmı olup, bu bölüm 6 m civarındadır. Torba kısmının en önemli özelliği, dayanıklılığı en yüksek olan ağlar burada kullanılır. Torba kısmında kullanılan muhafaza kısmı (güçlendirilmiş bölge), sık gözlü ağ olup, torbanın dışına yırtılmasını önlemek için polimer veya ipek ipten örülmüş kalın muhafazalar kullanılır. Bunların boyu, 15 m civarındadır. Ayrıca muhafazanın üzerinde ağın bölme özelliğini sağlayan metalden (krom) yapılmış mapalar mevcuttur. Mapa sayısı 50–80 arasında değişmektedir. Mapalardan aşağıya kalan kısma da bölme denir. Bu bölmeler 1,5-2,5 ton balık kapasitesindedir. Bölmeler, hamsi avcılığında balığın ezilmesini önlemek için küçük tutulur (1,5 ton). Balık unu ve yağı fabrikaların hammadde ihtiyacının karşılandığı avcılıkta ise 2,5 ton civarındadır. Avcılık yapılan teknelerin bir operasyonda en fazla 80 ton (40 bölme) civarında balığı tekneye alabilmektedir.
  Araştırmada örnek alınan teknelerin sezon içerisinde toplam yakaladıkları su ürünleri miktarlarını Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bildirilmek üzere doldurdukları bilgi formlarındaki aylık olarak türlere göre av miktarları da, av sezonundaki toplam ticari avcılık değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. Belirtilen bilgi formlarından ortasu trolü takımlarına göre, ayrı ayrı ve genel olarak av miktarına ilişkin analizler yapılmıştır.
  Ayrıca aynı bölgede avcılık yapan gırgır teknelerinin avcılık yaptıkları sürelerde, avlanan hamsi örnekleri temin edilmiştir. Alınan örneklerin bir kısmı teknede, bir kısmı ise Sinop Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarına getirilerek, gerekli biyometrik ölçümleri yapılmıştır. Örneklerin türlere göre boy ve ağırlıkları ölçülerek genel av kompozisyonu içerisindeki dağılımları belirlenmiştir.
  Bulgular
  Avlanan su derinlikleri balık sürülerinin bulunduğu derinliklere bağlı olarak değişmekle birlikte, iki tekne arasındaki mesafe sığ sularda (18-30 m) 100-120 m, derin sularda (70-150 m) 250 m mesafe bırakılmaktadır. Ağın yaka uzunlukları (kurşun ve mantar yaka) birbirine eşittir. Karşılıklı yan derinlikler de aynıdır. Ağın yaka uzunlukları 90 m, yan derinlikleri ise 25 m’dir. Ağ; kol, tünel, torba olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Ağ, kesim olarak 2 parçadan oluşmaktadır (alt ve üst eşit, yan taraflar karşılıklı eşit).
  Araştırmada, 70 operasyon sonucu avlanılan türlerin genel olarak yüzde miktarları Tablo 1’de ve aylara göre tür kompozisyonu Şekil 2’de verilmiştir. Yapılan bu operasyonlar sonucunda, %78,23 oranında çaça en fazla avlanılan tür olurken onu, %11,49 ile hamsi, %8,84 ile istavrit izlemektedir.
  Aylara göre operasyonlar sonucunda kasım ayında, %48,64 ile hamsi, aralıkta %45,48 ile istavrit, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında sırasıyla, %97, 63, %99,09, %100 ve %88,52 ile çaça en fazla avlanan tür olmuştur (Şekil 2).
  Çaça balıklarının boy dağılımının (%32,36) 9 cm sınıf değerinde (Tablo 2) ve ağırlık dağılımının ise 3,9 g sınıf değerinde en fazla oldukları tespit edilmiştir (Şekil 3, Şekil 4).
  Araştırmada ortasu trolü ile yakalanan hamsilerin boy-frekans dağılımı Şekil 5’de belirtilmiş olup, aynı zaman ve bölgede gırgır tekneleriyle avlanan hamsi balıklarının boy-frekans dağılımı ise Şekil 6’de verilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’dan görüleceği gibi, ortasu trolü ile avlanan hamsinin 11.0 cm ile 13.0 cm boy grupları arasında yoğunluk gösterirken,

  gırgır avcılığından alının örneklerin 7.0 cm ile 15.0 cm gibi çok geniş boy grubuna sahip olduğu belirlenmiştir. Su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerde hamsi için belirtilen 9.0 cm’lik boy yasağı dikkate alındığında orta su trolü ile yakalanan bireylerin bu boy sınırının altında çok az miktarla temsil edildiği, gırgır avcılığından elde edilen verilerin bu boy sınırı altında oldukça fazla bir oranda olduğu görülmüştür.  Osman Samsun, Ferhat Kalaycı, Necati Samsun, Sabri Bilgin

  Ondokuz May
  ıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 57000, Sinop, Türkiye

  *E mail: osamsun@yahoo.com
  Emre Malkoçoğlu / Samsun

  Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
  www.malkocoglubalikcilik.com.tr
  info@malkocoglubalikcilik.com.tr


 • #2
  araştırma sinop üniversiteside tarafından trol teknelerinde yapıldı araştırma sonuçları üstte
  umarım herşeye açıklık gelmiştir
  Emre Malkoçoğlu / Samsun

  Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
  www.malkocoglubalikcilik.com.tr
  info@malkocoglubalikcilik.com.tr

  Yorum yap


  • #3
   Yasaklara uyulduğu sürece her türlü avcılık sürdürülebilir avcılıktır.
   ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

   Yorum yap


   • #4
    anlatmak istediğimizde bu
    Emre Malkoçoğlu / Samsun

    Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
    www.malkocoglubalikcilik.com.tr
    info@malkocoglubalikcilik.com.tr

    Yorum yap


    • #5
     Resim koyabilirseniz daha görsel olurdu.Nasıl bir avcılık olduğunu görebilirdik.
     ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

     Yorum yap


     • #6
      buranaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
      Resim koyabilirseniz daha görsel olurdu.Nasıl bir avcılık olduğunu görebilirdik.
      evet resimli anlatım çok güzel olurdu ancak
      internette Pelajik trolle ilgili temsili resim çok az resimlerde olayı anlatıcak kadar kavramlı değil. o yüzden koymadım
      Emre Malkoçoğlu / Samsun

      Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
      www.malkocoglubalikcilik.com.tr
      info@malkocoglubalikcilik.com.tr

      Yorum yap


      • #7
       Konuyu sürütmecilik olarak açmışsınız .konuyu bilmeyenler yanlış anlayacaktır.
       Ağ balıkçılığı olarak açsaydınız daha iyi olacaktı sanırsam.
       ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

       Yorum yap


       • #8
        Ortasu Aglari ile Denizin her seviyesinde Palamut dahil bir cok balik tutulur, Buna Tekir, Kalkan gibi dip baliklarida dahil, Avciligi yapacak kisiye kalmis bir durum.

        Bundan dolayi özellikle Ortasu Aglari ile belli basli baliklarin avciligi yapilmali, digerlerine belli oranlarda Toleransla birlikte yasaklanmali.

        saygilar
        Yunus Arslan
        1974

        Yok

        Yorum yap


        • #9
         Kuzeyden Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
         Ortasu Aglari ile Denizin her seviyesinde Palamut dahil bir cok balik tutulur, Buna Tekir, Kalkan gibi dip baliklarida dahil, Avciligi yapacak kisiye kalmis bir durum.

         Bundan dolayi özellikle Ortasu Aglari ile belli basli baliklarin avciligi yapilmali, digerlerine belli oranlarda Toleransla birlikte yasaklanmali.

         saygilar
         Orta su trol'u avcılığı ülkemizde sadece pelajik balıklar üzerine avlanılıyor. Bunun dışında başka bişey yapılmyor .Selamlar saygılar
         Emre Malkoçoğlu / Samsun

         Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
         www.malkocoglubalikcilik.com.tr
         info@malkocoglubalikcilik.com.tr

         Yorum yap


         • #10
          buranaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
          Konuyu sürütmecilik olarak açmışsınız .konuyu bilmeyenler yanlış anlayacaktır.
          Ağ balıkçılığı olarak açsaydınız daha iyi olacaktı sanırsam.
          orta su trolü trolün bi çeşiti olduğu için sürütmecilik grubunda inceleniyo o yüzden burda paylaştım :)
          Emre Malkoçoğlu / Samsun

          Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
          www.malkocoglubalikcilik.com.tr
          info@malkocoglubalikcilik.com.tr

          Yorum yap

          Hazırlanıyor...
          X