Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

Balikçi barinaklari yönetmeliği

Kapat
Bu Sabit Bir Konudur.
X
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • Balikçi barinaklari yönetmeliği

  BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

  Yetki Kanunu : 1380/3046
  Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.12.1996-22846
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yayımlandığı Resmi Gazete : 20.03.1999-23645
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yayımlandığı Resmi Gazete : 05.06.2002-24776
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yayımlandığı Resmi Gazete : 28.10.2008-27038
  BİRİNCİ KISIM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
  Madde l - Bu Yönetmelik, balıkçı barınaklarının yer seçimi ve tespiti ile özellikleri, inşaatı tamamlanan balıkçı barınaklarının kiralama, işletme esas ve usulleri, işletmecilerin uygulaması gereken işlem ve tedbirleri, barınaktan yararlanan gemilerin ödemeleri gereken ücret miktarı ve ücretin tahsil şekli, barınağın bakım ve onarımı ile üst yapının gerçekleştirilmesi hususlarında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
  Hukuki Dayanak
  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
  İl ve ilçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerini,
  Balıkçı Gemisi : Tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, naklinde ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtaları,
  Balıkçı Barınağı : Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,
  Balıkçı : Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini,
  Barınak işletmecisi (Değişik: R.G.-20/03/1999-23645): Barınağı kiralayarak veya 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin devir almak suretiyle işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,
  ifade eder.
  İKİNCİ KISIM
  Balıkçı Barınaklarının Özellikleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Barınakların Sınıflandırılması
  Sınıflandırma
  Madde 4 - Balıkçı barınakları sağladıkları imkanlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
  a) Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır.
  b) Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava şartlarından barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı yapısıdır.
  c) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038) Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle korunmuş ya da dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı ve/veya ekipmanı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal, dolgu alanı veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Barınakların Özellikleri Vasıf ve Şartlar
  Madde 5 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)
  Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Balıkçı barınaklarının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.
  b) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave olarak, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayacak elektrik direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanlarının bulunması zorunludur.
  c) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, imkanlar dahilinde; barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az %10'unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasının bulunması zorunludur.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Balıkçı Barınakları Yer Seçimi
  Yer Tespiti
  Madde 6 - (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)
  Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.
  Bakanlık tarafından uygun görülen teklifler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkıların incelenip değerlendirildiği “Ön Değerlendirme Raporu” ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına gönderilir.
  Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlıktan gelen tekliflerle ilgili gerekli ön etüt çalışmalarını yaparak projeleri hazırlar. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri, ilgili mevzuat çerçevesinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED Olumlu Belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.
  Yatırım programında yer alan balıkçı barınakları projelerine ilişkin revizyon teklifleri ile mevcut barınakların idame ihtiyaçlarına ilişkin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun teklifler, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldükten sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.
  İmar Planı
  Madde 7 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)
  3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan balıkçı barınaklarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanır.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Barınakların Kiralanması
  Kiralama Esas ve Usulleri
  Madde 8 – (Değişik birinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere açık pazarlık usulüyle kiraya verilir.
  (Değişik ikinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle kiraya verilir. Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30 u oranında ek teminat alınır.
  (Değişik üçüncü fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Su ürünleri kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları taktirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi taktirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere ihale edilir.
  Kiralaması gerçekleştirilen barınağa ait kira sözleşmesine, barınağın sınırlarını, yüzölçümünü ve yerleşim durumunu gösteren vaziyet planı eklenir.
  Kiralanan barınak ve üst yapılar hiç bir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez, kiraya verilemez ve bunların kiralanmasında ve işletilmesinde ortak alınamaz. Bakanlıktan izin alınmadan şartnamesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz, tadil veya tevzi inşaatı yapılamaz.
  Balıkçı barınaklarının İlk yıl tahmini kira bedeli, sınıf ve maliyet durumları ile EK - 1'de belirtilen kriterlere göre İl Müdürlüklerince tespit ve hesap edilerek Maliye Bakanlığı İl Teşkilatına bildirilir. Bu bedel 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca incelenir ve İl Müdürlüğünce belirlenen bedelden az olmamak üzere, yıllık kira bedeli olarak karara bağlanır. Komisyona, kararlara katılmaksızın İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir temsilci iştirak eder.
  Daha sonraki yıllara ait kira bedeli, Devlet ihaleleri Genelgesinde ön görülen artış oranından az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu bedel kiracıya kira dönemi başlangıcından en az 15 gün önce tebliğ edilir.
  (Değişik sekizinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Kiralamanın bitiminden yeni kiralamaya kadar geçen süre içerisinde barınağın işletme ve idaresi eski barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde mevcut ve geçerli olan barınma ücretleri uygulanır. İşletmeye ilişkin gelirlerden, giderler çıktıktan sonra kalan kısım eski barınak işletmecisi tarafından Maliye Bakanlığının ilgili birimine yatırılır.
  (Ek dokuzuncu fıkra:R.G-28/10/2008-27038) İnşası yeni tamamlanan, sözleşmesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre iptal edilen, geçici ve kesin devri yapılan barınaklar için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden kiralama talebi gelmesi ile barınak, Maliye Bakanlığı tarafından kiralanıncaya kadar, geçici olarak teknik işletme kriterlerinin yer aldığı bir tutanakla Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlığa devredilir. Bu barınakların, işletme ve idaresi İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde ücret tahsil edilmez. (1)
  (Ek onuncu fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Maliye Bakanlığınca kiralama işlemi gerçekleştirilen barınaklar Bakanlık tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen kriterlere uyulmak kaydı ile yeni kiracıya devredilir. Devir işlemi, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak teknik işletme kriterlerinin de yer aldığı bir tutanakla yapılır. (1)
  (Değişik onbirinci fıkra: R.G-28/10/2008-27038) Maliye Bakanlığınca, yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden altı ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır. (1)
  Kira süresinin sona ermesiyle kiracının tüm hakları sona erer ve yeniden yapılacak kiralamada eski kiracıya herhangi bir öncelik ve tercih hakkı tanınmaz. Kira süresinin sonunda veya kira sözleşmesinin süresinden önce feshi halinde, kiracı tarafından hiç bir hak ve tazminat iddiasında bulunulmadan barınak ve üzerindeki tesisler Hazineye teslim edilir.(1)
  Kiracı, barınakta yapmış olduğu her türlü ek tesis ve onarım giderlerinin ödenmesi için herhangi bir talepte bulunamaz.(1)
  _______
  (1) 28/10/2008 tarihli ve 27038 sayılı Yönetmelik değişikliği ile 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası değiştirilmiş ve sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiş, mevcut dokuzuncu fıkra onbirinci fıkra olarak ve diğer fıkralar da buna göre teselsül ettirilmiştir.  BEŞİNCİ KISIM :
  Barınakların İşletilmesi
  İşletme Esasları
  Madde 9 – (Değişik birinci paragraf: R.G.-28/10/2008-27038) Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağı karadan gelebilecek tehlikelere karşı sınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Barınak işletmecisi bu amaçla;
  a) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038) Gemilerin uzunluk, genişlik, derinlik ve tipleri ile kullanım durumlarına göre bağlama, planı yapar. Bu plana göre, yanaşma yerlerindeki bağlama numaralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve uygular. Avladıkları ürünleri karaya çıkartmak isteyen balıkçı gemilerinin yanaşacağı bir ürün boşaltma yeri ayırır. Bu yerin amaç dışı kullanımına izin vermez.
  b) Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi ve sahibi için gerekli kayıtları tutar.
  c) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038) Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarır ve gerekiyorsa mülki idari amiri aracılığı ile barınağın dışına çıkarılmalarını sağlar, bu amaçla kanuni işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli müdahalelerde bulunur.
  d) Bakanlıkça tasdik edilen barınma ücret tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen bedelleri tahsil eder.
  e) Gemilerin barınma giriş ve çıkış kontrolü ile emniyetlerinin sağlanmasını temin eder.
  f) Karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır ve aldırır. Barınağın tekne kapasitesini karşılayacak büyüklükte katı atık, atık yağ, sintine suları ve evsel sularını toplayacak hareketli konteynır bulundurulmasını, bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini veya bertaraf için ilgili yerlere taşınmasını sağlar. Balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarında, çevre ve su kirliliği yaratmayacak malzemelerin kullanımını sağlar.
  g) Barınakta meydana gelebilecek kazalar sonucunda denize dökülen katı ve sıvı atıkları toplamak ve denize yayılmasın önlemek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
  h) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038) Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen teknik işletme kriterleri dikkate alınmak kaydıyla kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı barınaktan geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin, barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz.
  ı) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038) Barınak idare binasının ve üst yapı tesislerinin amaç dışı kullanımına izin vermez ve bu amaçla gerekli engelleyici tedbirleri alır.
  i) Barınak ve barınakta mevcut üst yapılarda çalışan işçilere çalışma karnesi ile işte giymeleri zorunlu olan özel kıyafetleri sağlar.
  j) Barınağın normal çalışma saatlerini, tesisten yararlanacak balıkçıların menfaatine uygun olarak belirler ve İl Müdürlüklerince onaylandıktan sonra uygular. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki çalışmaların nöbetçi personel tarafından yürütülmesini temin eder.
  k) Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda teknik ve idari personeli istihdam eder.
  l) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038) Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve tebliğleri uyarınca getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyumu sağlama açısından gemisinde yasak av, araç, gereç ve su ürünleri bulunduranların barınaktan faydalanmasına izin vermez ve bu durumu il müdürlüğüne bildirir.
  m) Barınaktan karaya çıkarılan su ürünlerinin tür ve miktar üzerinden kayıtlarını tutar.
  n) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038) Barınakta, tahribata neden olabilecek vinç, kamyon, treyler gibi çeşitli ağır vasıtaların rıhtımların beton sahası üzerinde hareket ettirilmesine, yükleme-boşaltma yaptırılmasına ve rıhtım geri sahasında gemilerin bakım onarımının yapılmasına izin vermez.
  o) Barınakta yangın, ihbar, söndürme tesisat ve donanımını bulundurur.
  Barınaktan Yararlananların Yükümlülükleri
  Madde 10 - Barınaktan yararlanan gemilerin ve kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
  a) Barınağa giren gemiler ve kişiler, barınakta bulunan hizmet ünitelerinin sahip ve görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümleri uygulamakla görevli yetkililerin kararlarına aynen uymayı kabul etmek zorundadırlar.
  b) Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir.
  c) Barınaktan yararlanan bütün balıkçı gemilerinde su ürünleri ruhsat teskerelerinin ve gemi ruhsat numarasının yazıldığı plaka veya işaretlemenin bulunması gerekir. Su ürünleri ruhsat tezkeresi ve plakası olmayan balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmasına ancak, diğer gemilere uygulanan 9 uncu maddenin (h) bendinde ve 11 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde izin verilir.
  d) (Ek:R.G.-28/10/2008/27038) Barınaklardan yararlanan balıkçı gemi sahipleri, işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, su ürünleri ruhsat teskeresi, tonilato belgesi ve nüfus cüzdanlarının birer fotokopilerini işletmeciye vermek zorundadırlar.
  ALTINCI KISIM
  Ücretler ve Yatırımlar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Ücretler
  Ücret
  Madde 11- (Değişik: R.G- 28/10/2008-27038)
  Barınma ve ürün boşaltma ücreti; balıkçı barınağının kiralanmasını müteakip, il müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor gücü, av araç gereç kapasitesi ve avlanma tipi gibi özellikler dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Ürün boşaltma ücreti; barınaktan barınma amaçlı yararlanmayan ve barınma ücreti tahsil edilmeyen balıkçı gemilerinden karaya ürün çıkartılması durumunda alınır. Barınak barınma ve ürün boşaltma ücreti, valilik tarafından onaylandıktan sonra kiralama tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uygulanır. Daha sonraki yıllara ait barınma ve ürün boşaltma ücretlerinin tespitinde, Üretici Fiyatı Endeksi artış oranı esas alınır. Ücret tarifesi barınak idare binasında görülecek bir yerde ilan edilir. Ücret tespitinde işletmeci ile il müdürlüğü arasında anlaşmazlık söz konusu olursa durum valiliğe bildirilir. Valiliğin verdiği karar kesindir.
  Ücret Tahsili
  Madde 12 - (Değişik birinci fıkra: R.G- 28/10/2008-27038) Barınma ve ürün boşaltma ücreti, barınak işletmecisine geminin barındığı süreye ve amaca bağlı olarak ödenir. Su ürünleri kooperatif veya birlik üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait gemilerin barınakta bir haftadan fazla barınma durumları söz konusu ise barınma ücretinin % 50’si peşin olarak alınır.
  Bakanlık kontrol ve araştırma gemileri, sahil güvenlik gemileri, sahil sıhhiye gemileri gibi kontrol ve sağlık hizmetleri yürüt:en kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemilerden barınma ücreti alınmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Yatırım, Hasar ve Bakım
  Tamamlama Yatırımları
  Madde 13 – (Değişik: R.G- 28/10/2008-27038)
  Alt ve üst yapısı tamamen gerçekleşmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınaklarda, kira sözleşmesinde belirtilmesi veya kira dönemi içinde barınak işletmecisinin talebine bağlı olarak Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılacak değişiklik taleplerine ilişkin olarak barınak işletmecisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değerlendirilir.
  Değişiklik teklifi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün denetiminde, herhangi bir bedel, hak veya kira bedelinden indirim talebinde bulunulmaksızın barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.
  Yapılan tesisler, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde, işletmeci tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmadan sağlam ve çalışır vaziyette bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Teslim ve tesellüm işlemi il müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin iştiraki ile oluşan komisyonca yapılır.
  Hasar Tespiti
  Madde 14 - Barınak ve tesislerde veya barınaktan faydalanan balıkçı gemilerinde meydana gelen hasar ve zarar, barınak işletmecisinin talebi üzerine, en yakın Liman Başkanlığından, Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatından, İl Müdürlüğünden ve Su Ürünleri Kooperatif veya Birliklerinden birer kişiden oluşan heyet tarafından tespit edildikten sonra sorumlusundan tahsil edilir. Tahsilat mümkün olmaz ise durum adli makamlara intikal ettirilir.
  Hasar ve zarar, barınak ve tesislere ait ise, tahsil edilen bedel, hasar ve zararın giderilmesinde kullanılmak üzere barınak işletmecisi adına açılacak banka hesabına yatırılır. Bu bedelin kullanılması, İl Müdürlüğünün bilgi ve denetimi altında gerçekleştirilir. Şayet hasar ve zarar üçüncü kişilere ait ise, varsa barınak işletmesinin hasar, zarar ve diğer masrafları alındıktan sonra, bakiyesi zarar gören üçüncü şahıslara ödenir.
  Ayrıca, barınaklarda tabii afetler sonucunda meydana gelecek hasarların onarımı ve barınağın geliştirilmesi, büyütülmesi amacıyla ileride yapılacak tevsii inşaatların karşılığı olarak, 6237 sayılı Limanlar inşaatı Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre her yılın brüt gelirinin (gayri safi) % 10'u barınak işletmecisi tarafından Hazineye yatırılır. Bu miktarın artırılması, eksiltilmesi veya kaldırılması yönünde kira sözleşmesine hüküm konulamaz.
  Bakım ve Onarım
  Madde 15 - (Değişik: RG 5/6/2002 - 24776)
  (Değişik birinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Barınakta şiddetli dalga ve tabii afetler sonucu meydana gelebilecek büyük alt yapı onarım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre bütçe imkânları dâhilinde yapılır.
  (Değişik ikinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Kullanım sonucu ortaya çıkacak onarım çalışmaları ise Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak projelere uygun olarak aynı Bakanlığın denetiminde barınak işletmecisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Barınağın usulüne uygun işletilmediğinden dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyan barınak işletmecisi tarafından karşılanır.
  Barınakta ihtiyaç duyulan tarama çalışmaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilir.
  Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tarama sonucu çıkarılan kum ticari amaçla kullanılamaz. Ancak, kumun karaya çıkarılabilmesi halinde, bu kum Maliye Bakanlığının yerel teşkilatınca değerlendirilir.
  (Değişik beşinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda yapılacak taramadan çıkacak kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir.
  (Değişik altıncı fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer izinlerin de alınmasını müteakip yaptırılacak taramalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanacak projeye uygun olarak aynı Bakanlığın denetimi altında gerçekleştirilir.
  YEDİNCİ KISIM
  Çeşitli ve Son Hüküm er
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yaptırılan Balıkçı Barınakları
  Madde 16 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)
  Gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan balıkçı barınaklarının işletilmesi, asgari vasıf ve şartlar bakımından, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak ve 7 nci maddesinde belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ÇED ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
  Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları
  Madde 17 - (Değişik: RG 5/6/2002 - 24776) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen ve geçici olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar, devir protokolü ile bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla geçici olarak devredildiği kuruluşlarca işletilmeye devam edilir.
  (Değişik ikinci fıkra: R.G.-28/10/2008-27038) Bu barınakları kiralamak için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından geçici olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Kiralama gerçekleştirilinceye kadar barınağın işletme ve idaresi bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda yapılır. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.
  (Ek üçüncü fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmemesi halinde ise barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.
  Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları
  Madde 18 - (Değişik: R.G.-20/03/1999-23645) Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına, il Özel idarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişiliklerine devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kesin olarak devredildiği kuruluşlarca işletmeye devam edilir.
  (Değişik ikinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Bu barınakları kiralamak için, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından kesin olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dâhilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.
  Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı
  Madde 19 – (Değişik: R.G.-28/10/2008-27038)
  Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiçbir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, mendirekler, rıhtımlar, iskeleler, çekek yeri, ağ bakım yeri, idari bina, depo ve bunun gibi balıkçıların ihtiyacı dışındaki kısımlar, Bakanlığın olumlu görüşüne ve belirleyeceği esaslara uygun olarak diğer amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.
  Denetim
  Madde 20 - Bakanlık balıkçı barınaklarını ve bunlara ait üst yapılarını denetler, işletilmesi ve idaresi ile ilgili hususları, her türlü belge ve kayıtlan tetkik ve kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar.
  (Ek fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Barınakların alt yapıları ile ilgili denetimler Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılır. Yapılan denetimlerde barınağın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen teknik kriterlere uygun işletilmediği ve/veya yapıların projesinde öngörülen yüklerin üzerinde işletme yüküne maruz kaldığı tespit edildiği takdirde durum, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Bakanlığa bildirilir.
  Barınağın Kira Sözleşmesinin ve Geçici veya Kesin Devir Protokolünün İptali (Değişik başlık: RG 5/6/2002 - 24776)
  Madde 21 - (Değişik birinci fıkra: R.G.-28/10/2008-27038) Kiralanan balıkçı barınaklarının kira şartnamesine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen teknik işletme kriterlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletilmesinin ve idaresinin tespiti halinde kiracıya Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların en geç bir ay içerisinde giderilmesi istenir. Yapılan kontrolde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, kira sözleşmesi tek taraflı olarak Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih edilir.
  (Ek: RG 5/6/2002 - 24776) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde, geçici ve kesin olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınakların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespiti halinde işletmeciye Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesi istenir.
  (Ek: RG 5/6/2002 - 24776) Yapılan kontrollerde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, Bakanlığın teklifi üzerine geçici devir protokolü Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir ve tesis Bakanlığa geçici olarak devredilir. Maliye Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre kiraya verilinceye kadar, tesisin işletme ve idaresi Tarım İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir.
  (Ek: RG 5/6/2002 - 24776) Kararname ile kesin devri yapılanlar ise, yine Bakanlığın teklifi ve bu teklifi Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da uygun görmesi halinde, mevcut kararname Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve yukarıdaki açıklamalara uygun olarak tesis kiraya verilmek üzere Bakanlığa geçici olarak devredilir.
  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
  Madde 22 -14/08/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Geçici Maddeler
  Geçici Madde l - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hüküm yeni inşa edilecek balıkçı barınakları için geçerli olup, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilen balıkçı barınaklarında uygulanmaz.
  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kiraya verilen balıkçı barınaklarının kiralama süresi tamamlanıncaya kadar, kira işlemlerinde 14/03/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


  Ekler için tıklayınız
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

 • #2
  Cumhur Bey,
  Bilgileriniz için teşekkür ederim.
  Balıkçı barınağında Su ürünleri kooperatifi kurulmuş olup Özel teknelere yer kiralamak üzere (Barınağın bir bölümünü) başka şahısa kiraya verebilir mi?
  Yani bir nevi marina gibi özel yatlara bağlama yeri verme yetkisine sahip midir. Ve verdiği yerden dolayı balıkçı teknelerine yerim kalmadı diyebilir mi? Böyle bir durum karşısında kimlere bildirmek gerek... Maliye, Ulaştırma veya Tarım bakanlıklarına mı? Yoksa istediği gibi işletmecilere verebiliyorsa mesele yoktur...
  Bilgilendirirseniz sevinirim.
  Saygılarımla,
  A. Balkan
  1969/İzmit-İstanbul
  O Rh +

  Yorum yap


  • #3
   sanırım ilk öncelik barınaklarda balıkçıların,öylede olması gerekir..eğer boş yer varsa aylık bir ücret karşılıgı özel teknelerde barınabiliyor..
   sigpicServet

   Yorum yap


   • #4
    balıkçı barınaklarının bir kısmını kiraya veremezsiniz,balıkçılık amacı dışında kullanamazsınız..
    k.ereğlide balıkçı barınagının üst tarafında 8-10 tane balıkçı lokantası vardı çokta güzel yerlerdi ,barınagın fiziki iş koşullarınıda engelleyen konumdada değildi..ilçe halkının karşı çıkmasına ragmen tahliye edilip yıkıldıklarını biliyorum..yani balıkçılık faaliyetleri dışında barınagı kullanamaz bir kısmını kiralayamazsınız..eğer kiralanabilse sanırım marmara,ege ve akdenizdeki barınaklardaki gariban balıkçılar kış kışlanıp yerlerine özel yatlar baglanırdı:))
    sigpicServet

    Yorum yap


    • #5
     bildiğim kadarı ile ; kayığınız liman kaydı yaptınız vede prof balıkcısınız, balıkcı barınağında öncelik sizindir, barınak içerisinde yer benimdir söz konusu değildir(gelenekler geçerli oluyor) , kiralamış olan koop hiçbir suretde 3, şahıslara kiraya veremez yerr ayıramaz, zaten harici kayıklarada bağlama parası değil bağış olarak ücret alırlar!! içimizde koop yönetewn arkadaşilar var detayları verirler.
     ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

     Albert Einstein     sigpic

     Yorum yap


     • #6
      Cumhur Reis,
      Sizin yazınıza itibar ederek Su Ürünleri Birliği Başkanı ve yönetiminin bazı barınaklarda kurulan Su ürünleri kooperatiflerini incelemeleri gerekiyor...
      Yukarıda yazdığınız çok doğru fakat bazı su ürünleri kooperatifleri balıkçı barınaklarını devletten kiraladıktan sonra kendi balıkçı teknelerin kapasitesinin dışında fazla yer kiralayarak tabiri hoşgörün değnekçilere kiraya verip işletiyorlar... Şu kadar para vereceksin diyerek işi bitiriyorlar. Oralara asla balıkçı teknesi almıyorlar ve istersen oradaki değnekçi ile anlaşmak zorundasın. Çok fazla para vererek bırakabiliyorsun. Örnek senede 4000 TL gibi. Tekne zaten 20,000 TL eder. Bu parayı vermek imkansız. Çaresiz tekne satmaya gidiyor iş… Bunu kime şikâyet edeceksin. Kooperatif üye alamam ve de yerim yok diyor başka bir seçeneğin yok… Söyler misiniz bir teknenin barınağa ödeyeceği nedir... Şikayet etsen bir daha oraya sokmazlar. Kavga edecek durumun varsa silahla dolaş... Düşündüm bunu kim yapacak…
      Evet buldum.
      SU ÜRÜNLERİ BİRLİĞİ.
      İstanbul Anadolu tarafında balıkçı barınaklarını kontrol edilip bunları tespit ettirmek çok kolay... Böylece bu tür işleri yapan su ürünleri yönetimleri ve başkanları hakkında yasal işlem yapılması gerekiyor. Fakat bu iş bir veya bir kaç balıkçının işi değildir...
      Bunu ancak SU ÜRÜNLERİ BİRLİĞİ tarafından yapılması gerekmektedir. Şikayeti yapacak olan ve işi takip edecek olan yine BİRLİK olması gerekmektedir. İster birliğe üye olsun ister olmasın sonuçta Su Ürünleri Kooperatifi adını kim kullanıyorsa bunları denetlemesi gerektiğine inanıyorum... Yasal suç duyurusunda bulunarak şimdiden konuyu yetkililere taşıması gerekmektedir. Ve bu tür formlarda bu işleri yapan yönetim ve başkanları ilan ederek balıkçılık adına böyle rantların önünü kesmesi gerekmektedir. Balıkçıları yanlarına çekmeyen yönetimler ve başkanlar kesinlikle bir çıkarı vardır… Kooperatif içinde veya dışında kötüleyici davrananlar ve nifak sokanlar hariç tutulması şartının göz önünde bulundurulmak kaydı ile… Yanılıyor muyum...
      İşin özeti bu olmamalı… Ya parayı vereceksin ya da balıkçı olmayacaksın...
      Dikkat edilmesi gereken konu bu işi hakkı ile yapanları ayrı tutuyorum. Dürüst olanlara saygım sonsuzdur.
      Saygılarımla,
      A. Balkan
      1969/İzmit-İstanbul
      O Rh +

      Yorum yap


      • #7
       yönetmeliklerin araştırılması

       sn cumhur bey sizden ricam beni net bilgilendirmeniz.zamanım olup araştıramadığım için sizden yardımınız rica ediyorum.
       bizim karaduvar kooperatifimiz kötü idare ediliyor bu platforma dahil ettiğim ve sn ramazan başkanın bilgisi olduğu halde. hala değişiklik yok.
       yönetimin değişmesi için gerekli şartlar oluşamıyor sebebide maydanozcu üyelerin çokluğu yeni üyelerin alınmaması.
       ramazan başkan müdahil olduğu halde.birlik başkanımız oktay beyle görüştüğü halde aynı konum değişmedi.
       şimdi biz aynı semte adı aynı olup eklentisinde küçük tekneler balıkçı koop vs gibi eklentili balıkçı kooperatifi kurulabilirmi.söylentide kurulamaz diyorlar ama bununla ilgili kurulamaz maddesi varmı.
       varsa hangi kanun veya maddedir.
       ben araştırabildiğim kadarıyla öyle bir madde yok.yeni bir atılım gerek bu su ürünleri koopertifimize alternatif yaratıp.barınağın kiralanarak.idare binasının lokalinin ,wc, su,elektrik ve halkalarının tamamlanıp çitlerle çevrilerek ağırlığının konması gerekli.
       gelen giden büyük küçük herkese daha fazla rezil olmak istemiyoruz.şimdi başka arkadaşlarımız su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili koop. kurmaya çalışıyorlar diye bu yönetim onada el atmış diye duydum. adamların önünü kesmek istiyorlarmış.çok yoğun olduğumdan uğraşamıyorum.bu yüzden sizden rica ediyorum.bizim önderimiz olun yol haritası çizin lütfennn.
       cemil yılmaz

       Yorum yap

       Hazırlanıyor...
       X