Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

1380 su ürünleri kanunu tasarisi taslaği

Kapat
Bu Sabit Bir Konudur.
X
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • 1380 su ürünleri kanunu tasarisi taslaği

  SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç, Kapsam, Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunarak çevreye duyarlı olarak verimli işletilmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.
  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu Kanun; su ürünleri ve yaşam alanlarının korunmasını, balıkçı gemilerini, av araçları ve gereçlerini, su ürünlerinin avcılığını, yetiştiriciliğini, refahını ve kiralamalarını, balıkçılık kıyı yapılarını, balıkçılık koruma alanlarını, pazarlama standartlarını, kayıt ve verilerin toplanması ile kontrol ve yaptırımları kapsar.
  Tanımlar
  MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Alıcı ortam: Su ürünleri yaşam alanlarındaki suları,
  b) Av araç ve gereçleri: Su ürünlerinin avlanmasında ve toplanmasında kullanılan ağlar, oltalar, zıpkın, kapanlar ve benzeri her türlü av malzemesini,
  c) Avcılık:Su ürünlerinin avlanma amaçlı aranması, av araç ve gereçleri kullanılarak veya doğrudan toplanarak yakalanması, gemiye alınması işlem görmesi muhafazası, başka gemiye veya kafese transferi ve karaya çıkarılması faaliyetlerini,
  ç) Avlanma miktarı:Belirli bir dönemde türe, yere, balıkçı gemisine göre Bakanlıkça belirlenen toplam veya bireysel avlanılabilecek su ürünleri miktarını,
  d) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,
  e) Balıkçı: Bakanlıkça deniz ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avı yapmak üzere izin verilen balıkçı gemisinin sahibi veya kiralayan gerçek veya tüzel kişileri,
  f) Balıkçı gemisi: Deniz ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avı yapmak üzere Bakanlıkça izin verilen gemileri,
  g) Balıkçılık kıyı yapıları: Kıyılarda, balıkçı gemilerine, toplama yöntemi ile ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ve yetiştiricilere hizmet vermek üzere yapılan balıkçı limanı, barınağı, barınma yeri veya çekek yerlerini,
  ğ) Balıkçılık koruma alanları: Su ürünleri veya ekosistemin korunması veya iyileştirilmesi amacıyla avcılık faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen yasaklandığı, coğrafik olarak sınırları belirlenen alanları,
  h) Hedef dışı: Tür, zaman, boy veya ağırlık ölçüleri bakımından yakalanmasına izin verilmeyen ancak av sırasında istenmeden yakalanan su ürünlerini,
  ı) İçsular: Göller, göletler, lagünler, baraj gölleri ve akarsuları,
  i) İlk satış: Avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin ticari olarak ilk el değişikliğini ,
  j) Karaya çıkış yeri: Avlanan su ürünlerinin karaya çıkarılacağı Bakanlıkça belirlenen yerleri,
  k) Üretici örgütü: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan ve su ürünleri alanında faaliyet gösteren kooperatif veya birlikler ile bunların üst kuruluşlarını,
  l) Resmi kontrol: Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin bu Kanun hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri,
  m) Su ürünleri: Yaşamının tamamını veya bir kısmını denizlerde ve iç sularda geçiren bitki, hayvan ve bunların üreme ürünlerini,
  n) Toplama yöntemi ile ticari su ürünleri avcılığı: El ile doğrudan veya kürek, tırmık ve benzeri basit aletler kullanılarak yapılan su ürünleri avcılığını,
  o) Trol: Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan avlanma araçlarını; zemin üzerinde sürütülerek kullanılanları dip trolünü, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeye yakın kısmından çekilenleri orta su trolünü,
  ö) Yardımcı gemi: Üzerinde av araç ve gereci bulunmayan balıkçı gemisi tarafından avlanan su ürünlerinin taşınmasında ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan gemiyi,
  p) Yaşam alanı: Deniz ve içsularda su ürünlerinin yaşadığı, ürediği ve beslendiği su alanlarını,
  r) Yetiştiricilik: Bakanlıktan izinli yetiştiricilik tesislerinde, su ürünlerinin gerekli teknikler kullanılarak üretilmesini, ıslahını, büyütülmesini ve hasadının yapılmasını
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Su Ürünlerinin Yaşam Alanları

  Su ürünleri yaşam alanları
  MADDE 4- (1) Deniz ve içsularda su ürünleri yaşam alanlarında su ürünleri ile ilgili düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.
  (2) Su ürünleri yaşam alanlarının kurutulması, bu alanların doldurulması, kısmen veya tamamen şeklinin veya yatağının değiştirilmesi, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi, eski taşıtların atılması, kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin çıkarılması ile buralarda yapılacak her türlü yapı ancak Bakanlığın uygun görüşünün alınması ve belirleyeceği şartlara uyulması şartıyla yapılabilir.
  (3) İçsuların sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılmak istenmesi halinde, bu sularda yaşayan su ürünlerinin yaşama, üreme, beslenme ve nesillerinin devamlılığını sağlayacak Bakanlıkça istenecek tedbirlerin ilgili müteşebbis tarafından alınması ve yerine getirilmesi zorunludur.
  (4) Bakanlıktan izin alınmadan akarsularda su ürünlerinin üreme ve beslenme göçüne engel olacak ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır.
  (5) Su ürünleri yaşam alanlarında alıcı ortamla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerler su ürünleri, çevre ve halk sağlığı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve izlenir.
  (6) Üzerinde baraj veya regülatör kurulmuş veya kurulacak olan akarsularda geçmişte veya günümüzde üreme veya beslenme göçü yapan su ürünleri türlerinin bulunup bulunmadığı yönünde Bakanlık tarafından gerekli inceleme yapılır veya yaptırılır. Göç eden türler var ise bu türlerin göçüne imkan verecek nitelikte balık geçidi yapılması ve göç dönemlerinde devamlı işler durumda bulundurulması zorunludur. Ancak gövde yüksekliği 30 metreden yüksek olan baraj veya regülatörlerde, Bakanlıkça balık geçidi yapmanın fonksiyonel olmayacağının değerlendirildiği durumlarda, balıkların göçüne imkan verecek asansör, tanklarla taşıma veya yapay ortamda üretilip kaynağa bırakılması dahil gerekli tedbirler müteşebbisten istenebilir. İlgili müteşebbis tarafından Bakanlıkça bu yönde istenecek her türlü tedbirin alınması ve yerine getirilmesi zorunludur.
  (7) Bakanlıktan izin alınmadan su kaynaklarında balıklandırma yapılması, kaynaklara yabancı türlerin bırakılması ve yetiştiriciliğinin yapılması yasaktır.
  (8) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Su Ürünleri Avcılık İzinleri, Balıkçı Gemileri, Av Araç ve Gereçleri,
  Avcılığı, Yetiştiriciliği
  Su ürünleri avcılık izinleri
  MADDE 5- (1) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak balıkçılar, kendilerinin ve avcılıkta kullanacakları gemiler ile yardımcı gemilerinin kayıtlarını yaptırmak ve Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
  (2) Toplama yöntemi ile ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
  (3) Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan onsekiz ile altmış yaş arasındaki kişiler Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
  (4) Bakanlık, su ürünleri avcılığının ve kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, ticari su ürünleri avcılığında veya ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığında verilen veya verilecek izinlere sınırlama getirebilir, azaltabilir, türlere, bölgelere ve zamana göre verilen izinlerde özel düzenleme ve uygulama yapabilir.
  (5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri
  MADDE 6- (1) Su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin sahip olmaları gereken özellikleri, ölçüleri ile bunların ve balık bulucu cihazlar, radarların kullanılmasına ilişkin hususlarda Bakanlıkça düzenleme yapılabilir. Kullanılan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin özellikleri, ölçüleri ve kullanımı düzenlenen hususlara uygun olmak zorundadır. Bakanlık, çevreye veya bazı türlere zarar vermesi nedeniyle av araç ve gereçlerinden bazılarının kullanılmasına, satılmasına yasaklama veya kısıtlama getirebilir.
  (2) Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık balıkçı gemilerinin sayıları, boy, tonaj ve motor güçleri ile ilgili düzenleme yapabilir.
  (3) Aşağıda belirtilen maddeler ve yöntemlerin su ürünleri avcılığında kullanılması ve bunların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
  a) Her türlü patlayıcı, zehirleyici, uyuşturucu maddeler ve sönmemiş kireç,
  b) Avlanılan büyük balıkların sudan çıkarılmasında kullanımı hariç elektrik şoku yöntemi ile avcılık,
  c) Bakanlıkça belirlenen güç miktarından fazla ışık kaynağının aydınlatma ve avcılıkta kullanılması,
  (4) Araştırma amacıyla yapılacak bilimsel çalışmalarda, Bakanlıktan izin alınması şartı ile yasak olan av araç ve gereçleri ile maddeleri kullanılabilir, yasak olan yer ve zamanlarda araştırma yapılabilir. Bu çalışmalarda Bakanlıkça belirlenen izin şartlarına uyulması zorunludur.
  (5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Su ürünleri avcılığı ve avcılık yapanların yükümlülükleri
  MADDE 7- (1) Su ürünleri avcılığı yapılacak yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zamanı, boy veya ağırlık ölçülerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık avlanma yöntemlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  (2) Bakanlık bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin düzenleme yaparken su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir işletilmesi, halk sağlığının korunması, gemilerin seyrüsefer emniyeti, güvenlik, ekonomik ve benzeri nedenleri dikkate alarak yasak ve sınırlama getirebilir.
  (3) Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık bazı su ürünleri türlerinin avlanma miktarlarına, bu türleri avlayacak balıkçı gemi sayılarına ve bu gemilerin boy veya motor güçlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  (4) Su ürünlerinin korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık bazı yerlerde avcılığı kısıtlayabilir veya yasaklayabilir buraları balıkçılık koruma alanı ilan edebilir.
  (5) Bakanlık, neslini tehlikede gördüğü türler ile uluslararası anlaşmalarla avlanması ve pazarlanması yasaklanan türlerin, avlanmasına ve pazarlanmasına yasaklama veya sınırlama getirebilir.
  (6) İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her türlü trol ile avcılık yasaktır.
  (7) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan balıkçılardan, uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle getirilen yükümlülüklere ve buralarda yapılacak avcılıkla ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymak zorundadır.
  (8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, başka ülkelerin karasuları veya münhasır ekonomik bölgelerinde ticari su ürünleri avcılığı yapabilmeleri için, av yapılacak yerin ait olduğu ülkenin ilgili yetkili makamlarından gerekli izinlerin alınması, alınan izin belgelerinin Bakanlığa sunularak ayrıca Bakanlıktan da izin alınması ve bu hususta Bakanlıkça belirlenecek şartlara uyulması zorunludur.
  (9) Karşılıklı anlaşma yapılan ülkeler hariç, yabancı ülke bayraklı balıkçı gemilerinin su ürünleri avcılığı yapmak üzere, 20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanununun birinci maddesinde belirtilen karasularına veya dördüncü maddesinde belirtilen iç sulara girerek avcılık yapmaları yasaktır.
  (10) Yarışma amaçlı yapılan organizasyonlar hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerden ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.
  (11) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin araştırma amaçlı su ürünleri avcılığı yapabilmeleri için Bakanlıktan izin alması zorunludur. Araştırma amaçlı izinler verilirken Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.
  (12) Su ürünleri avcılığı yapacaklar, aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.
  a) Bakanlıkça, kendilerine verilen avlanma izinlerine göre av yapmakla,
  b) Bakanlık tarafından gemilerine verilen izin kod numarasını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre gemisine yazmakla,
  c) Ticari su ürünleri avcılığı yapanlar av faaliyetleri ve avlanılan ürünlerle ilgili Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurmakla,
  ç) Ticari su ürünleri avcılığı yapanlar av faaliyeti ve avladığı ürünlerle ilgili Bakanlıkça istenen her türlü bilgileri kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazına kaydetmek ve istendiğinde bu bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek veya vermekle,
  d) Bakanlık tarafından katılımı zorunlu görülen eğitim veya seminerlere katılmakla,
  e) Üniversite veya kamu kurumları tarafından, su ürünleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda, araştırmacılara ve görevlilere yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,
  (13) İçsularda veya dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar;
  a) Van gölü hariç iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi veya dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi için Bakanlıktan kiralama yapmak suretiyle izin alınması zorunludur. Yıllık kira bedeli belirlenirken av yerinin özelliği, avlanacak türler ve miktarları dikkate alınır. Kira teknik şartnamesi, süresi ve yıllık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir. Kira gelirleri hazineye ait olmak üzere, Bakanlık tarafından beş yıla kadar kiraya verilir. Bu yerlerin öncelikli kiralama hakkı, o yerde kurulmuş ve ortakları iki yıldan az olmamak üzere o yerleşim yerinde ikamet eden, su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri ile üretici birliklerine aittir. Bu yerleri kiralayan kooperatifler veya kooperatif birlikleri ile üretici birlikleri bu haklarını başkalarına kullandıramazlar ve devredemezler. Bu yerler, kooperatifler veya kooperatif birlikleri ile üretici birliği tarafından kiralanmadığı takdirde, diğer taliplilere 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilir. Şahıs mülkiyetinde olan lagün ve dalyan yerleri için kiralama yapılmaksızın Bakanlıktan izin alınması zorunludur.
  b) Şahıs mülkiyetinde olanlar dahil dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlar, su ürünleri avcılığı ile ilgili av araç ve gereçleri, avlanma zamanı, tür, boy ve ağırlık ölçülerine ilişkin Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymak zorundadır.
  c) Dalyan kurulan yerlerin dışında kalan alanlar avlanma izni olan diğer balıkçılara ve toplama yöntemiyle ticari su ürünleri avcılığı yapanlara açıktır. Bu hüküm özel mülkiyetteki dalyan kurulan yerler için de geçerlidir.
  ç) Şahıs mülkiyetinde olan dalyan kurma yerleri, kesintisiz 5 yıl işletilmemesi veya terk edilmesi halinde kamulaştırılır.
  d) Bakanlıkça belirlenen akarsulardaki yerler hariç, tüm akarsularda ticari su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (14) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Su ürünleri yetiştiriciliği
  MADDE 8- (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacaklar, yetiştiriciliğin yapılacağı işletme için Bakanlıktan izin almak, bunun için Bakanlıkça istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve verilen izinler doğrultusunda faaliyet göstermek zorundadır.
  (2) Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğine ayrılan alanlar Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilir. İlan edilen alanlar imar planlarına ilgili kurumlar tarafından altı ay içerisinde işlenir ve onaylanır. Belirlenen bu alanlar ile içsularda su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili her türlü planlama, tadilat ve dağıtım yapmaya Bakanlık yetkilidir.
  (3) Su ürünleri, çevre ve halk sağlığı, ekonomi ve seyrüsefer açısından, teknik veya bilimsel yönlerden mahzurlu görülen deniz ve içsularda veya buralardan su alınarak karada, yetiştiricilik işletmelerinin kurulmasına, işletme sayısına veya kapasitelerine, yetiştiricilik yöntemine veya yetiştirilecek türlere Bakanlıkça yasaklama veya sınırlama getirilebilir.
  (4) Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan araç ve gereçlerin sahip olmaları gereken özellikleri, ölçüleri ve bunların kullanılmasına ilişkin hususlarda Bakanlık düzenleme getirebilir. Getirilen düzenlemelere uyulması zorunludur.
  (5) Bakanlıktan izinli olduğu halde, daha sonraki süreçte, su ürünleri, çevre ve halk sağlığı bakımından işletmede veya bölgede su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülmesinin bilimsel veya teknik yönlerden Bakanlıkça mahzurlu olduğunun tespiti halinde, bu bölgedeki işletmelere Bakanlıkça verilmiş olan yetiştiricilik izinleri, tespit edilen olumsuzluklar giderilinceye kadar geçici süre ile askıya alınabilir, kapasitelerine sınırlama getirilebilir. Tespit edilen olumsuzlukların giderilememesi durumunda ise izinleri iptal edilebilir.
  (6) Deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde ihtiyaç duyulan su ve su yüzey alanlarının kiralanması zorunludur. Kira teknik şartları, kiracıların müktesep hakları, süresi ve yıllık kira bedelleri Bakanlıkça belirlenir. Bu yerler, kira gelirleri hazineye ait olmak üzere, Bakanlık tarafından on beş yıla kadar kiraya verilir. Karasal alanların kiralama işlemleri ise fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmazın malikinden yapılır.
  (7) Bakanlıktan, su ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere izin aldığı halde, aşağıda belirtilen durumlarda verilen izinler iptal edilir. İzinleri iptal edilenler, iki yıl süreyle iptal edilen yer ve su için müracaatta bulunamazlar.
  a) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere müracaat edip Bakanlıktan izin alındığı halde, mücbir sebepler dışında izin tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmaması,
  b) İzin alındığı tarihten itibaren mücbir sebepler dışında üç yıl içerisinde üretime geçilmemesi,
  c) Bakanlık yaptırımları hariç, Bakanlığın bilgisi ve izni haricinde üst üste üç yıl üretim yapılmaması,
  ç) Kira sözleşmesi iptal edildiği halde bir yıl içerisinde sözleşmenin yenilenmemesi ,
  (8) Su ürünleri refahının sağlanması için yetiştiricilik işletmesi sahipleri veya işletmenin bakımından sorumlu kişiler, işletmede stoklama, bakım besleme, sağlık, nakil ve hasatla ilgili Bakanlıkça belirlenen hususlara uymak zorundadır.
  (9) Özel mülkiyet haricinde kamuya ait yerlerde kurulan yetiştiricilik tesislerinden her ne sebeple olursa olsun izni iptal edilen işletme sahibi, işletme alanını üç ay içerisinde boşaltmak zorundadır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan işletme, boşaltma masrafları işletme sahibinden iki katı olarak alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince boşalttırılır.
  (10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Su Ürünlerinin Karaya Çıkarılması, Kayıt, Verilerin Toplanması
  ve Pazarlama Standartları
  Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılması, kayıt ve verilerin toplanması
  MADDE 9- (1) Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılacağı yerler balıkçı gemilerinin özelliklerine, su ürünlerinin avlandığı yer, tür ve miktara göre Bakanlıkça belirlenir. Su ürünlerini avlayanlar avladıkları ürünlerini belirlenen bu yerlerden karaya çıkarmak zorundadır. Ancak zorunlu nedenlerle başka bir yerden karaya çıkarılmak istenmesi halinde, Bakanlığın bilgilendirilmesi ve izin alınması şartıyla karaya çıkarılabilir.
  (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre karaya çıkarılan su ürünlerinin, Bakanlık görevlileri, Bakanlığın yetkilendirdiği görevliler veya Bakanlıkça yetkilendirilen su ürünleri kooperatif, kooperatif birlikleri veya üretici birliği görevlileri tarafından kayıtları tutulur. Kaydedilmeyen ürünlerin sevkiyatı yapılmaz.
  (3) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapanlar, depolayanlar, nakledenler, pazarlayanlar ve işleyenler Bakanlıkça istenen kayıtları yaptırmak ve tutmak, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde vermek ve gerektiğinde ilgililere göstermek zorundadır. Toplanan bu bilgiler istatistik ve bilimsel amaçlı kullanılabilir. Şahsi ve ticari sır kapsamında olan özel bilgiler kamuoyuna açıklanamaz ve başkalarına verilemez.
  (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Su ürünleri pazarlama standartları
  MADDE 10- (1) Pazara sunulacak su ürünlerinin türü, paketleme şekil ve ölçüleri ile etiket bilgilerine ve satışına ilişkin Bakanlıkça düzenleme yapılabilir. Pazara sunulan su ürünleri getirilen düzenlemelere uygun olmak zorundadır.
  (2) Bu maddenin üçüncü fıkrasında Bakanlıkça belirlenen hususlar saklı kalmak kaydı ile tür, boy ve ağırlık ölçüleri ile avlanılan yer, zaman ile ilgili yasaklama veya sınırlama getirilen su ürünlerinin, satışı, nakli, depolarda bulundurulması ve işlenmesi yasaktır. Ancak yetiştiricilikten elde edildiği veya avcılığın serbest olduğu dönem ve yerlerde mevzuata uygun olarak avlanıldığı belgelendirilen su ürünlerinin satışı, nakli, depolarda bulundurulması ve işlenmesi serbesttir.
  (3) Hedef dışı yakalanan su ürünlerinin karaya çıkarılması ve pazarlanmasında Bakanlıkça belirlenen hususlara uyulması zorunludur.
  (4) Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı yapılan avcılıktan elde edilen su ürünlerinin satılması yasaktır.
  (5) Toptancı haline getirilen su ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtlar Bakanlık veya toptancı hali görevlileri veya Bakanlıkça yetkilendirilen su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri ile üretici birlikleri görevlileri tarafından tutulur ve istenildiğinde ilgili mercilere iletilir.
  (6) Su ürünlerinin toptan ilk satışının yapıldığı toptancı hallerinin işletilmesinden sorumlu olanlar, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunda getirilen düzenlemelere uymak ve istenen gerekli idari tedbirleri almakla yükümlüdürler.
  (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Resmi Kontroller ve Balıkçı Gemilerinin İzlenmesi
  Resmi kontroller
  MADDE 11- (1) Resmi kontroller, uygun aralıklarla, tarafsız, şeffaf ve meslekî gizlilik ilkelerine uyularak risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir. Bu kontroller, izleme, gözetim, doğrulama, tetkik, denetim, numune alma ve analiz gibi uygulamaları kapsar.
  (2) Resmi kontroller, Bakanlıkça su ürünlerine ilişkin kontrol yetkisi verilen Bakanlık personeli ile denizlerde sahil güvenlik ve deniz polisi, iç sular ve karada jandarma, emniyet görevlileri, orman muhafaza kontrol görevlileri, belediye zabıta görevlileri, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız ve köy muhtarları, gümrüklerde ise gümrük görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin resmi kontrolleri ise Bakanlık personeli tarafından yapılır.
  (3) Kontrol görevlisi, bu Kanun hükümleri doğrultusunda resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi bu Kanunla kendisine verilen yetki çerçevesinde, bu Kanunda ön görülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir. Kontrol görevlisi bu Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. Kontrol amacıyla alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmez. İlgililer resmi kontroller sırasında, kontrol görevlilerine gerekli her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
  (4) Bakanlıkça su ürünlerine ilişkin kontrol yetkisi verilen Bakanlık personeli, görev yapmakta olduğu il sınırlarına bağlı kalmaksızın tüm deniz ve içsularda görev yapmaya yetkilidir.
  (5) Bakanlık, uygun gördüğü hâllerde kontrol sonuçları ile ilgili sahip olduğu bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ancak iç hukuk ve uluslararası hukuk ile güvence altına alınan, gizli soruşturma ve sürmekte olan adlî ve idarî işlemler, kişisel bilgiler, meslek sırları, gizli müzakereler, uluslararası ilişkiler ve ulusal savunma ile ilgili bilgiler kamuoyuna sunulamaz.
  (6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Balıkçı gemilerinin izlenmesi
  MADDE 12- (1) Bakanlık balıkçı gemilerinin av faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla, her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilir, uzaktan algılama sistemleri kurabilir ve işletebilir, bu konularda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Bu sistemler vasıtası ile elde edilen veri ve belgeler, bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımların uygulanmasında ilgilileri hakkında kanıt kabul edilir.
  (2) Balıkçı gemilerinin izlenmesi amacıyla gemilerde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Bakanlıkça belirlenen özelliklere uygun ve belirlenen yöntemlere göre işler vaziyette bulundurulması zorunludur.
  (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Teknik sorumlu, gözlemci istihdamı
  MADDE 13– (1) Üretim kapasitelerine göre Bakanlıkça belirlenecek su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde, işletmecinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji veya veteriner hekimliği alanında en az lisans eğitimi almış bir personeli teknik işletme sorumlusu olarak istihdam etmesi zorunludur.
  (2) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinde balıkçılık faaliyeti süresince, gemi sahiplerinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi veya biyoloji alanında en az ön lisans düzeyinde eğitim almış bir personeli gözlemci olarak istihdam etmesi zorunludur.
  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında istihdamı zorunlu personelin yetkileri ile Bakanlığa karşı sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Balıkçılık kıyı yapıları
  MADDE 14- (1) Balıkçı gemilerinin barınma, av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi balıkçılıkla ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan kıyılarda balıkçılık kıyı yapıları yapılır. Balıkçılık kıyı yapılarından yararlanma hakkı öncelikli olarak balıkçılara, toplama yöntemiyle ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ve yetiştiricilere aittir.
  (2) Balıkçılık kıyı yapıları, kira geliri Hazineye ait olmak üzere, öncelikli olarak o yerde kurulu bulunan ve talep eden su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri ile üretici birliklerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla süresi on yıldan az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilir. İlan edilen otuz günlük sürede su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri ile üretici birliklerinden talep gelmemesi durumunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince gerçek veya tüzel kişilere ihale ile kiraya verilebilir.
  Ödenek ve destekleme
  MADDE 15- (1) Bu Kanun kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, döner sermaye gelirleri dışında, Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur.
  (2) Su ürünleri kaynaklarının korunması, stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması, yetiştiricilikte üretimin artırılması, geliştirilmesi ile su ürünlerinin muhafazası, nakliyesi ve pazarlanmasına yönelik avcılara, yetiştiricilere ve bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulan üretici örgütlerine Bakanlıkça uygun görülmesi halinde destekleme yapılabilir.
  Verilen izinler karşılığında ücret alınması ve mesai saatleri dışında kontrol görevi yapanların ücreti
  MADDE 16- (1) Bakanlık bu Kanun kapsamında verilen izin ve hizmet karşılığında ücret alabilir. Verilen izin ve hizmetin çeşidine göre alınacak ücret her yıl Aralık ayında Bakanlıkça belirlenir.
  (2) Bu Kanun kapsamında alınacak ücret 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanun ile kurulan Bakanlık Merkez ve Taşra döner sermaye bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler öncelikli olarak bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılır. Diğer gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.
  (3) Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, geliştirilmesi amacıyla, ulusal veya bölgesel düzeyde projelerin hazırlanması veya hazırlatılması, uygulanması, kontrol amacıyla alet, malzeme alımı ile acil durumlardaki ihtiyaçlar için, döner sermaye bütçelerinden gerekli harcamaları yaptırmaya veya bu amaçlarla bir döner sermaye işletmesinden diğer işletmeye borç veya karşılıksız olmak üzere kaynak aktarmaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yetkilidir.
  (4) Bu Kanun kapsamında yapılan resmi kontrollerin, mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren Bakanlık personeline, ayda 6000 gösterge rakamını geçmemek üzere görev yaptıkları her gün için 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.
  (5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
  Komisyonlar, ilgili kuruluşlarla işbirliği ve yetki
  MADDE 17- (1) Bakanlık bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili gerek gördüğünde komisyonlar kurabilir.
  (2) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde hizmetin gereği ile ilgili Bakanlıklar, kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.
  (3) Su ürünleri ile ilgili, yapılan ikili anlaşmaların veya taraf olunan uluslararası sözleşmelerin uygulamasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
  (4) Bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili uluslararası işbirliğini gerektiren durumlarda, Bakanlık işbirliği yapmaya yetkilidir.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Cezai Hükümler, Cezaların Uygulanması, Tahsili ve İtirazlar

  Cezai hükümler
  MADDE 18- (1) Su ürünlerinin yaşam alanları ile ilgili ihlallerde uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 4 üncü maddenin ikinci fıkra hükümleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uymayanların Mahkemece faaliyetleri durdurulur ve yaşam alanında oluşan olumsuzluklar masrafları kendilerine ait olmak üzere düzelttirilir, Mahkemece on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
  b) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında içsuların sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılmak istenmesi halinde Bakanlıkça su ürünleri ile ilgili istenecek tedbirlere uymayanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve faaliyeti Mahkemece durdurulur.
  c) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen, akarsularda Bakanlıktan izin alınmadan ağ, bent, çit ve benzeri engeller kurarak, su ürünlerinin göçüne engel olanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve kurulan engeller masrafları ilgililerine ait olmak üzere kaldırttırılır.
  ç) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi yapılarda istenen balık geçidini yapmayanlara veya Bakanlıkça istenen diğer tedbirleri almayanlara veya yerine getirmeyenlere elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve balık geçidi veya istenen diğer tedbirleri yerine getirilinceye kadar faaliyetleri Mahkemece durdurulur. Balık geçidi yapıldığı veya asansör yada tanklarla taşıma sistemi bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, ilk kabahatin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kabahatin ikinci kere işlenmesi halinde idari para cezası iki katı, üçüncü kere işlenmesi halinde idari para cezası üç katı uygulanır ve bir ay süreyle Mahkemece faaliyetten men edilir.
  d) 4 üncü maddenin yedinci fıkra hükmüne aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  (2) Su ürünleri avcılık izinleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası, denizlerde ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ise yirmi bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca avlanan su ürünlerine ve ekipmanları ile birlikte izni olmadan avcılıkta kullanılan gemi ile av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan toplama sureti ile ticari su ürünleri avcılığı yapanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünleri ile av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  ç) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili Bakanlıkça ticari amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  (3) Balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen, ticari su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen özelliklere, ölçülere ve kullanımına ilişkin hususlara uymayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, aykırı olan av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araç ve gereçleri için yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bakanlıkça kullanılmasına, satışına yasaklama getirilen av araç ve gereçlerini kullananlara ve satanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, av araç ve gereçlerine el konulur, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve imha edilir.
  b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen balıkçı gemilerinin boy, tonaj ve motor güçlerini Bakanlıkça yapılan düzenlemelere aykırı olarak artıranlara üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir, Bakanlıkça verilen izinleri aykırılık giderilinceye kadar geçici olarak askıya alınır ve balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir.
  c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırılık halinde iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, aykırılığa konu olan madde ve malzemelere el konulur, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve imha edilir. Avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  ç) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde Bakanlıkça belirlenen güç miktarından fazla ışık kaynağı kullanarak aydınlatma yapanlara ve avlananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  d) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen Bakanlıkça verilen izin şartına aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  (4) Su ürünleri avcılığı ve avcılık yapanların yükümlülükleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen av yapılan yerler ve av yapılan yerlerin derinlik, kıyıdan uzaklığı ve avlanma yöntemi ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen türlerin avlanma zamanı ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  c) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen türlerin boy veya ağırlık ölçüleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  ç) 7 nci maddenin ikinci fıkrası gereği Bakanlıkça getirilen yasak ve sınırlamalara aykırı davrananlara, aykırılığın durumuna göre bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen idari yaptırımlardan ilgili olanlar uygulanır.
  d) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen avlanma miktarları ile ilgili Bakanlıkça getirilen sınırlamalara aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  e) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen; avcılık yapılması kısıtlanan veya yasaklanan balıkçılık koruma alanlarında Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak avcılık yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren başlamak üzere balıkçı gemisi 15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
  f) 7 nci maddenin beşinci fıkra hükmüne aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, hiçbir şekilde satışa konu edilmez. Canlı olanlar kaynağa iade edilir, canlı olmayanlardan insan tüketimine uygun olanlar sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanır, uygun olmayanlar ise imha edilir.
  g) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  ğ) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymayanlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  h)7 nci maddenin sekizinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avın serbest olduğu dönemde uygulanmak üzere 30 gün süre ile geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir.
  ı) 7 nci maddenin dokuzuncu ve onbirinci fıkraları hükümlerine aykırı olarak su ürünleri avcılığı yapanlara elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Belirtilen idari para cezası ile muhafaza masrafları ödeninceye kadar, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine iade edilmek üzere el konulur. İdari para cezası ile muhafaza masraflarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçleri ihale mevzuatına tabi olmaksızın satılır, elde edilen gelir hazineye irat kaydedilir.
  i) 7 nci maddenin onuncu fıkrası hükmüne aykırı olarak Bakanlıktan izin almadan ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  j) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (b) bendi hükmü gereği, gemiye verilen izin kod numarasını Bakanlıkça belirlenen hususlara uygun olarak gemilerinin dışına yazmayan tam boyu 12 metrenin altındaki gemiler için beşyüz Türk Lirası, tam boyu 12 metre dahil ve üzerindeki gemiler için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  k) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (c) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurmayanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  l) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (ç) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak Bakanlıkça istenen her türlü bilgileri kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazına kaydetmeyenlere yada istendiğinde bu bilgi ve belgeleri yetkililere göstermeyenlere veya vermeyenlere iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  m) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (d) bendi gereği Bakanlıkça katılımı istenen eğitim veya seminerlere katılmayanlar katılıma istinaden verilecek izinleri alamazlar.
  n) 7 nci maddenin on üçüncü fıkrası (a) bendi gereği; iç sularda Bakanlıktan kiralama yapılmadan ticari su ürünleri avcılığı yapanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. İzinsiz dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kurulan dalyan ve kuzuluklar masrafları ilgilisine ait olmak üzere kaldırttırılır. Kaldırılmadığı takdirde bulunduğu yerin mülki amirince masrafları ilgilisinden iki katı olarak alınmak üzere kaldırttırılır. Kiralamayı yapan kooperatif, kooperatif birlikleri veya diğer kiralayanlar, bu fıkrada belirtilen hususlara aykırı olarak haklarını bir başkasına devrettikleri veya kira sözleşme hükümlerinde sözleşmenin iptalini gerektiren durumlarda kira sözleşmeleri iptal edilir. 7 nci maddenin onüçüncü fıkrası (b) bendinde belirtilen hususlara aykırılık tespit edilmesi durumunda bu Kanunun o aykırılık ile ilgili cezai hükmü uygulanır. 7 nci maddenin on üçüncü fıkrası (d) bendine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir
  o) Bu maddenin üçüncü fıkrası (ç) bendi ile dördüncü fıkrası (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak uygulanır.
  ö) Bu maddenin üçüncü fıkrası (ç) bendi ile dördüncü fıkrası (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
  p) İşlediği kabahat nedeniyle avcılık faaliyetinden geçici olarak men edilen balıkçı gemisiyle men süresi içerinde avcılık yapıldığının tespiti halinde, geminin Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  (5) Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetini yapanlar ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 8 inci maddenin birinci fıkra hükmüne aykırı olarak Bakanlıktan izin almadan yetiştiricilik yapanlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, mahkemece faaliyetten men edilir. Bu işletme özel mülkiyet haricinde kamuya ait yerlerde ise, masrafları işletme sahibine ait olmak üzere derhal boşalttırılır. İlgilisi tarafından boşaltılmayan işletme, boşaltma masrafları işletme sahibinden iki katı olarak alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince boşalttırılır. Verilen izinler doğrultusunda faaliyet göstermeyenlere beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, verilen izinlerle ilgili aykırılığın giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde izinleri iptal edilir.
  b) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda Bakanlıkça belirlenen yasaklama ve sınırlamalara aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlarda Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  ç) 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça belirlenen ve istenen hususlara aykırı davrananlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  d) 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı olarak yetiştiricilik işletmelerinde su yüzey alanları veya suların kiralama yapılmaksızın kullanılması halinde on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, mahkemece faaliyetten men edilir. Bu işletme özel mülkiyet haricinde kamuya ait yerlerde ise, boşaltma işlemleri ve masrafları işletme sahibine ait olmak üzere derhal boşalttırılır. İlgilisi tarafından boşaltılmayan işletme, boşaltma masrafları işletme sahibinden iki katı olarak alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince boşalttırılır. Kiralanan su miktarından veya kiralanan yüzey alanından daha fazla su veya yüzey alanı kullananlara yıllık kira bedellerinin beş katı idari para cezası verilir.
  e) 8 inci maddenin sekizinci fıkrasına ilişkin Bakanlıkça su ürünleri refahı ile ilgili belirlenen hususlara aykırı davranan su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir. İzin belgesindeki işletme kapasitesi 250 tondan fazla olan yetiştiricilik işletmelerine bu fıkradaki idari para cezası iki katı uygulanır.
  (6) Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılması, kayıt ve verilerin toplanması ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü gereği avlanılan su ürünlerini Bakanlıkça belirlenen yerler dışında karaya çıkaranlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  b) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça istenen kayıtları yaptırmayanlara, tutmayanlara bin Türk Lirası idari para cezası, bilgi ve belgeleri süresi içinde doğru olarak vermeyenlere ve gerektiğinde ilgililere göstermeyenlere iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  c) Karaya çıkış yerlerinden alması gereken ilgili belgeleri olmadan veya belgedeki bilgilerin eksik ve yanlış olması durumunda sevkiyatı yapan araç sahibine bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  (7) Su ürünleri pazarlama standartları ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında pazarlama standartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen hususlara uymayanlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
  b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara aykırı olarak su ürünlerinin toptan satışını yapanlara, işleyenlere ve depolayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Nakledenlere veya perakende satışını yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  c) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen hususlara uymayanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  ç) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı olarak yaptığı avcılıktan elde ettiği su ürünlerini satanlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  d) 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında istenen gerekli idari tedbirleri almayan ve Bakanlıkça istenen düzenlemeleri yapmayan işletme sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  (8) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak resmi kontroller sırasında, kontrol görevlilerine gerekli yardım ve kolaylığı sağlamayarak veya kontrol görevlisinin görevini yapmasına mani olarak engelleme yapanlara, fiil ayrıca bir suç oluşturmadığı takdirde beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  (9) 12 inci maddenin ikinci fıkrası gereği balıkçı gemilerinin bulundurması gereken uzaktan algılama sistem veya cihazları bulundurmayanlara veya bulundurulduğu halde bu sistem ve cihazları Bakanlıkça belirlenen hususlara göre çalışır vaziyette bulundurmayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilk cezaya konu olan kabahatin tekrar işlenmesi halinde, idari para cezası iki katı olarak uygulanır, geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit edildiği tarihten başlamak üzere 15 gün süre ile balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir. Kabahat ile ilgili eksiklik giderilmeden geminin yeniden avlanmasına izin verilmez.
  (10) 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri gereği istihdamı zorunlu olan personeli istihdam etmeyen veya personeli istihdam ettiği halde, personelin Bakanlığa karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesine engel olan işletme veya balıkçı gemisi sahiplerine iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 13 üncü maddenin üçüncü fıkra hükümleri gereği Bakanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen veya yanlış bilgi verenlere bin Türk Lirası idari para cezası verilir, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin Bakanlıkça bu madde kapsamında görev yapmaları üç yıl süreyle kabul edilmez.
  (11) Balıkçılık kıyı yapılarını yönetmelikle belirlenen işletme esaslarına aykırı olarak işletenlere beş bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
  Cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar
  MADDE 19- (1) Bakanlık tarafından istenen resmî evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
  (2) Bu Kanunda kabahat sayılan fiillerin balıkçı gemisi kullanılarak işlenmesi halinde yaptırımlar, sadece balıkçı gemisi sahibine veya geminin sevk ve idaresini yapan kişiye uygulanır. Bu durumda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirake ilişkin hükümleri uygulanmaz.
  (3) Bu Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (p) bentleri ile beşinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde mahkeme tarafından uygulanacak yaptırımlar sulh ceza mahkemelerince onbeş gün içerisinde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır.
  (4) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları hariç, diğer idari yaptırımlar bu Kanunda resmi kontrol yetkisi verilenler tarafından, idari para cezaları ise Bakanlık il müdürünce uygulanır. Denizlerde işlenen kabahatlerle ilgili idari para cezasını uygulamaya Bakanlık il müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanı yetkilidir. Su ürünlerinin toptan satışının yapıldığı toptancı hallerinde idari para cezasını uygulamaya Bakanlık il müdürü ve belediye hal müdürü yetkilidir. Bakanlık il müdürü, idari para cezası uygulama yetkisini ilçe müdürlerine ve bu Kanunda resmi kontrol yetkisi verilen Bakanlık personeline yazılı olarak devredebilir.
  (5) Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
  (6) İmha işlemleri, tüm masrafları ürün sahibine ait olmak üzere Bakanlık kontrol görevlileri gözetiminde gerçekleştirilir. Malların sahipsiz olması durumunda masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.
  (7) Bu Kanunda verilen süreler içinde ödenmeyen idari para cezaları ile belirlenen diğer tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
  (8) İlgililer, idari yaptırımlara, tebligat yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, idare tarafından verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. İtirazlar, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
  (9) Bu Kanunla el konulan su ürünlerine uygulanacak idari tedbir ve işlemler aşağıdaki şekilde uygulanır.
  a) El konulan canlı su ürünleri, masrafları ilgilisine ait olmak üzere kontrol görevlilerinin gözetiminde avlandığı yaşam alanına bıraktırılır.
  b) El konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketimi veya balık unu ve yağı sanayisinde kullanılması uygun görülenler, en kısa sürede öncelikli olarak maliye memurunun gözetiminde, maliye memurunun bulunamaması durumunda Bakanlıktan bir görevli, mahallin belediyesinden bir görevli veya köy muhtarından oluşan iki kişilik komisyon marifetiyle, bunun da mümkün olamadığı durumlarda en az iki Bakanlık görevlisi tarafından muhammen bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkarılır. Bu satışa, ürün sahibi ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Satışa ait bir tutanak düzenlenerek, satış bedeli maliye veznesine emaneten yatırılır. İlgililerin itiraz etmemesi veya itirazının mahkemece ret edilmesi durumunda satış bedeli Hazineye gelir kaydedilir. Açık artırma ile satılamayan veya alıcı bulamayan ürünler sosyal yardım kurum veya kuruluşlarına bağışlanır. Bağışlanamayan su ürünleri usulüne göre imha edilir.
  c) El konulan ancak, insan tüketimi veya balık unu ve yağı sanayisinde kullanılması uygun görülmeyen su ürünleri usulüne göre imha edilir.
  (10) Bu Kanunla el konulan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerine uygulanacak idari tedbir ve işlemler aşağıdaki şekilde uygulanır.
  a) El konulan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçleri mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar, balıkçı gemisi ve gemideki av araç ve gereçleri kıyıya çektirilerek mühürlenip bağlanır. Bekletme süresince oluşacak her türlü masraf ile bu esnada oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan sahibine aittir. Oluşacak masraf, zarar ve ziyandan kamu kurumları sorumlu tutulmazlar.
  b) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine Kabahatler Kanununa göre işlem yapılır. Bekletme süresince oluşan her türlü masraf, satıştan elde edilen gelirden karşılanır.
  c) El konulan ve mülkiyeti kamuya geçirilen balıkçı gemileri ile av araç ve gereçleri su ürünleri ile ilgili araştırma yapan üniversite veya araştırma kurumlarına bağışlanabilir.
  (11) El konulan ancak sahip çıkılmayan balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile su ürünlerinin mülkiyeti doğrudan kamuya geçirilir. Bu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarının (b) ve (c) bentleri hükümleri uygulanır.
  (12) İşlediği kabahat nedeniyle el konulması gereken ancak el konulmasının fiilen veya fiziki olarak mümkün olmadığı durumlarda, el konulması gereken su ürünleri, balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin parasal kaim değerlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Değiştirilen, Yürürlükten Kaldırılan, Uygulanmayacak ve Saklı Hükümler ile Atıflar, Geçiş, Yürürlük ve Yürütme Hükümleri
  Değiştirilen, yürürlükten kaldırılan, uygulanmayacak ve saklı hükümler ile atıflar
  MADDE 20- (1) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "il özel idarelerince" ibaresi "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca" olarak değiştirilmiştir.
  (2) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 12’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  (4) Diğer Kanunlarda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.
  (5) 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile bu Kanunun dördüncü maddesinde öngörülen hususlarda 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Vazife ve Salahiyetleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.
  (6) Mevzuatta bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
  Geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu usul ve esaslar ile çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  (2) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında önceden Bakanlıkça verilmiş olan Su Ürünleri Ruhsat Tezkereleri, su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine ve kuluçkahanelere verilen izinler ve belgeler ile yapılan kiralamalar geçerli olup, bu Kanunla getirilen yeni yükümlülüklere ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürede uyum sağlanması zorunludur.
  Yürürlük
  MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  GENEL GEREKÇE
  Ülkemizin doğal kaynaklarından olan deniz ve içsularındaki su ürünleri varlıklarının ve yaşam alanlarının korunmasını, geliştirilmesini, çevreye duyarlı olarak sürdürülebilir şekilde işletilmesini ve yönetilmesini sağlamak devletin temel görevleri arasındadır.
  Bu Kanun tasarısı ile; devletin ve bu alanda faaliyet gösterenlerin sorumluluklarını tespit etmek, yerine getirilmesini sağlamak ve su ürünleri kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir şekilde işletilmesi suretiyle bu kaynaklarımızdan en ekonomik şekilde faydalanarak toplumumuzun hizmetine sunmak, üretim ve ihracatı arttırmak suretiyle milli ekonomiye katkı sağlamak, halkın yeterli ve dengeli beslenmesi için ihtiyaç duyulan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması ve gıda güvenliğine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
  Bu tasarının hazırlanma gerekçelerinden bir diğeri; su ürünleri ile ilgili hususları düzenleyen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun, sektör ihtiyaçlarına ve günümüz şartlarına göre yeniden güncelleştirilmesi ihtiyacıdır.
  Hazırlanan tasarı ile su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik alınacak tedbirler, su ürünlerinin avlanmasında kullanılacak olan balıkçı gemileri, av araçları ve gereçleri ile su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği, kayıt, verilerin toplanması ve pazarlama standartları ile ilgili hususların düzenlenmesi, bunlara ilişkin uyulması gereken kurallar ile resmi kontrollerin nasıl yapılacağı ve aykırılık durumlarında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amaçlanmıştır.
  Tasarının bir başka hazırlanma gerekçesi ise AB üyeliğini hedef alan ülkemizin balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili ulusal mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasıdır.
  Su ürünlerinin yaşam alanlarını oluşturan ekolojinin korunması ve hayvan refahı konuları son yıllarda ulusların gündeminde daha fazla yer bulmakta, bunlara ilişkin yeni düzenlemeler getirilmektedir. Bu konular ile su ürünleri türlerinin nesillerinin devamlılığının sağlanmasına ilişkin hususlara bu Kanun tasarısında yer verilmiştir.
  Dünyada avcılık yoluyla üretilen su ürünleri miktarında maksimum noktaya ulaşıldığı avcılık yoluyla üretimde artış beklenmediği buna karşılık su ürünlerine olan talep artışının ancak yetiştiricilik yoluyla karşılanabileceği bilim insanları tarafından genel kabul gören bir yaklaşımdır. Ülkemiz su ürünleri üretim istatistikleri benzer durumu yansıtmaktadır. Ülkemiz deniz ve içsu kaynakları su ürünleri yetiştiriciliği bakımından uygun ekolojiye sahip olup, su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  Dünya ticaretinde gıdanın uluslararası kabul gören standartlara uygun üretimi büyük önem taşımaktadır. Getirilen düzenlemelerle bu standartlarda üretimin gerçekleştirilmesi ve ülke ekonomimizin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
  Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da, belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, işbirliği yapmaları amaçlanmıştır.
  Bu Kanun tasarısı ile getirilen hükümlerinin uygulanmasını temin etmek, tasarıda suç ve kabahat sayılan fiillerin işlenmesinde caydırıcı olmak, aykırı fiillerin işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımları, bu cezaların tahsil ve itiraz usullerini belirlemek amacıyla cezalar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
  Kanun tasarısı, su ürünlerinin avcılık ve yetiştiricilik yoluyla üretimi, avcılıkta kullanılacak av araç ve gereçleri, avlanma yöntemleri, kaynakların korunması, pazarlaması, kontroller gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. AB müktesebatında bu konularla ilgili düzenlemeler binlerce sayfaya ulaşmaktadır. Kanun kapsamındaki düzenlemelerin büyük bir çoğunluğu teknik düzenlemeler olup ve bu teknik düzenlemeler de günün ihtiyaçlarına, bilimsel ve teknik gelişmelere göre sık sık değişebilmektedir. Kanun tasarısında, Anayasanın 7. Maddesine uygun olarak temel ilkeler koyularak genel çerçeve çizilmiş, ayrıntıların Anayasanın 124. Maddesi çerçevesinde, kanun ve tüzüklerin uygulamasını göstermek üzere, idarenin yönetmelik çıkarabilme yetkisine dayanarak alt düzenlemelere bırakılması uygun bulunmuştur. Tasarıda yetki ve sorumluluklara değinilerek, genel çerçeve çizilmiş, teknik konular ve uygulama ile ilgili ayrıntılar yönetmeliklere bırakılmıştır.
  Hazırlanan tasarının anlaşılır ve sade olması amaçlanmıştır.


  MADDE GEREKÇELERİ

  Madde 1- Kanunun hazırlanış amacını açıklamak için düzenlenmiştir.

  Madde 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir.

  Madde 3- Kanun metninde geçen bazı terimlerin açıklanması için düzenlenmiştir.

  Madde 4- Su ürünleri yaşam alanlarının korunması, bu alanların kendine has özelliklerinin, türlerinin muhafazası ve geliştirilmesi günümüz balıkçılık faaliyetleri ve çevre koruma önlemlerinin temel esaslarındandır. Kaynakların korunmak suretiyle muhafazası, geri kazanımından daha kolay ve ekonomiktir. Su ürünlerinin nesillerinin devamı ancak su ürünlerinin yaşam alanlarının korunmasıyla mümkündür. Aksi durumda telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalınılabilir. Bu madde ile, özellikle akarsulara üreme ve beslenme göçü yapan su ürünlerinin nesillerinin devamının sağlanması bakımından, buralarda kurulan regülatör, baraj ve diğer yapılardan dolayı oluşabilecek muhtemel olumsuz etkilerin engellenmesine yönelik alınacak tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, su ürünleri yaşam alanlarında alıcı ortamla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Su ürünlerinin yaşam alanları ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme ve gerekli araştırmalar yapılmadan yapılan balıklandırma faaliyetleri, çoğunlukla olumsuz neticelere yol açabilmektedir. Su ürünlerinin, yaşam alanlarının ve buralara ait türlerin muhafazası amacıyla, yabancı bir türün bırakılması ve balıklandırma faaliyetlerinin olası olumsuz etkilerinin önlenebilmesi için Bakanlıktan izin alınması şartı getirilmektedir. Su ürünleri kaynaklarının muhafazası, korunması ve geliştirilmesi Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık mevzuatının önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu konuda üye ülkelere çeşitli yükümlülükler getirilmektedir. Ayrıca bu madde ile su ürünleri yaşam alanlarında su ürünleri ile ilgili düzenleme yapma yetkisi belirlenmektedir.

  Madde 5- Ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri ve yardımcı gemiler ile bunların sahip ve donatanlarının almaları gereken izinler ve bu izinlerin verilmesine ilişkin esaslar, ayrıca toplama yöntemi ile ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar ve ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olanların almaları gereken izinler ve bu izinlerin verilmesine ilişkin esasları belirleme, kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik, verilen izinlere sınırlama getirebilme, azaltabilme, türe, bölgeye ve zamana göre Bakanlık tarafından düzenleme yapılabilmesi imkânı sağlanmaktadır.

  Madde 6- Su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin sahip olmaları gereken özellikler, ölçüler ve bunların kullanımına ilişkin hususlar ile çevreye ve bazı türlere zarar vermesi nedeniyle bazı av araç ve gereçlerinin kullanımının yasaklanması veya kısıtlanması, satışlarının engellenmesi ve su ürünleri avcılığında kullanımı ve balıkçı gemilerinde bulundurulması tamamen yasak olan av araç ve gereçleri ile yöntemlerini belirlemek, avcılıkta ve aydınlatmada kullanılacak ışık kaynağının gücünü belirlemek ve su ürünleri ile ilgili araştırma amaçlı yapılacak bilimsel çalışmalar için gerekli izin şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kaynakların sürdürülebilir işletilmesinin sağlanmasına yönelik Bakanlığa balıkçı gemilerinin sayıları, boy, tonaj ve motor güçleri ile ilgili düzenleme yapabilmesi yetkisi verilmektedir.

  Madde 7- Bu madde ile kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, su ürünleri avcılığı yapılacak yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zaman, boy veya ağırlık ölçüleri ile avlanma yöntemlerine ilişkin hususların düzenlenmesi, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir işletilmesi, halk sağlığının korunması, gemilerin seyrüsefer emniyeti, güvenlik, ekonomik ve benzeri nedenlerle, Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen hususlarda yasaklama ve sınırlama getirilebilmesine yasal dayanak sağlanmaktadır.
  Bakanlıkça veya uluslararası anlaşmalarla neslinin devamı tehlikede görülen türlerin korunması amacıyla, avlanması ve pazarlanmasına sınırlama ve yasaklama getirilmiştir.
  İstanbul ve Çanakkale boğazları ile bir iç deniz olan ve hassas bir ekosistemi bulunan Marmara denizinde stokların korunması ve devamlılığının sağlanması, mevsimsel göçlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.
  İkili anlaşma yapılan ülkeler hariç, yabancı ülke bayraklı balıkçı gemilerinin su ürünleri avcılığı yapmak üzere, 2674 sayılı Karasuları Kanununun birinci maddesinde yazılı karasularına veya dördüncü maddesinde yazılı iç sulara girerek ticari su ürünleri avcılığı yapmaları yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı ile araştırma amaçlı çalışmaları izin alınması şartına bağlanmaktadır.
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının balıkçı gemileriyle başka bir ülkenin karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde avcılık yapılabilmesi için Bakanlıktan izin alınması zorunluluğu getirilmiş, bu suretle Bakanlığın bilgisi dışında başka bir ülkenin karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde kaçak olarak avcılık yapılması sonrasında diğer ülkelerle yaşanabilecek muhtemel problemlerin engellenmesi amaçlanmıştır.
  Uluslararası sularda bulunan su ürünleri tüm ülkelerin ortak kullanımına açık olup, bu kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını teminen ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ile bazı kurallar getirilmektedir. Bu kurallara uyum için gerekli ulusal düzenlemelerin yapılmasına yasal dayanak sağlanmıştır.
  Avlanan su ürünleri ile ilgili doğru bilgilerin elde edilmesi, bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi amacıyla su ürünleri avcılığı yapanların av faaliyetleri ve avladıkları su ürünlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurma, doldurma ve istendiğinde yetkililere gösterme veya verme zorunluluğu getirilmiştir.
  Balıkçıların kaynakların korunması noktasında duyarlılıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması ve getirilen düzenlemelerle ilgili farkındalıklarının oluşturulması amacı ile eğitim almaları veya seminerlere katılımlarının sağlanmaları amaçlanmıştır.
  İçsularda ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar ile dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapacakların uymaları gereken kurallar belirlenmiştir.
  Kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla balıkçılık koruma alanları ilan etme yetkisi alınmakta, bazı su ürünleri türlerinin avlanma miktarları ile bu türleri avlayacak balıkçı gemi sayılarına ve bu gemilerin boy ve motor güçlerine ilişkin düzenleme yapmaya yasal dayanak oluşturulmaktadır.
  Su ürünleri avcılığı ile ilgili AB Ortak Balıkçılık Politikaları ile ilgili hususlara uyum sağlanması amaçlanmıştır.

  Madde 8- Yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üreteceklerin, yetiştiriciliğin yapılacağı alanın su ürünleri, çevre ve halk sağlığı, ekonomi, seyrüsefer, teknik veya bilimsel yönlerden değerlendirilmek suretiyle Bakanlıktan almaları gereken izinleri ve bu izinlerin verilme şekillerini, verilen izinlerin hangi durumlarda iptal edileceğini düzenlemek, işletme sayısına veya kapasitelerine, yetiştirilecek türlere, yasaklama veya sınırlama getirilebilmesine, işletmelerin ve yetiştiricilikte kullanılan araç ve gereçlerin sahip olması gereken özelliklere ve su ürünleri refahına ilişkin düzenleme yapılmasına yasal dayanak oluşturulmuştur.
  Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların tespitine ilişkin esaslar oluşturulmuş,belirlenen alanlarda ve içsularda planlama, tadilat ve dağıtım yapmaya Bakanlığa yetki verilmiştir.
  Deniz veya iç suların su yüzey alanı ile bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştirme tesislerinde kullanılacak suların kira teknik şartları ve kiracıların müktesep hakları, süresi ve yıllık kira bedellerini, yetiştiricilik yerlerinin özellikleri ve kullanılacak suyun miktarı dikkate alınarak belirleme ve kiraya verme yetkisi, kira gelirleri hazineye ait olmak üzere, Bakanlığa verilmiştir.
  Kaynakların atıl kalmasının engellenmesi amacıyla, izin aldığı halde yatırımı gerçekleştirmeyenlere veya belirlenen sürede tamamlamayanlara ya da üretimini devam ettirmeyenlere ilişkin yaptırımlar belirlenmiştir.

  Madde 9- Balıkçılığın doğru bir şekilde işletilmesinde ve yönetiminde su ürünleri türlerinin avlandığı yer ve miktarı büyük önem taşımaktadır. Bu verilerin elde edilmesi, kontrolü ve izlenmesi, karaya çıkış yerlerinde yapılabilmektedir. Bu verilerin elde edilmesi ve toplanabilmesi için avlanan su ürünlerinin Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması ve kayıt altına alınma zorunluluğu getirilmiştir. Sağlıklı veri toplanması amacıyla su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapanların, karaya çıkış noktalarında, depolarda, nakil esnasında ve pazarlayanların Bakanlıkça istenen kayıtları tutması ve istenildiğinde bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgililere sunması gerekmektedir. Avrupa Birliğinde özellikle av kayıtlarının tutulması, buna yönelik beyannamelerin verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılabilmesi açısından, yapılan avcılığa ilişkin bilgileri içeren kayıtların tutulması ve bunların karaya çıkış noktalarına iletilmesi ve ilk satışa kadar olan süreçte izlenmesi zorunluluğu vardır. Bu madde ile Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatına uyum amaçlanmıştır.

  Madde 10- Pazara sunulan su ürünlerinde türlerin adları, üretim şekli, avlandığı yada yetiştirildiği yer ve avlanma yada hasat tarihi ile ilgili etiket bilgilerine doğru bir şekilde ulaşmak bir tüketici hakkıdır. Su ürünlerinin bozulmasını önleyecek şekilde ve türün özelliğine uygun paketlenmesi veya taşınması gerekmektedir. Su ürünleri ile ilgili avlanılan yer, zaman, tür, boy ve ağırlık ölçülerine ilişkin getirilen yasaklama veya sınırlamalara aykırı olarak elde edilen su ürünlerinin, satışı, nakli, depolarda bulundurulması, işlenmesi yasaklanmaktadır. Bununla beraber, yasal olan normal av sırasında arizi olarak, istenmeksizin zorunlu yakalanan su ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin düzenleme getirilmektedir. Toptancı hallerine getirilen su ürünlerinin kayıtlarının tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Madde ile aynı zamanda Avrupa Birliğinin pazarlama standartları ile ilgili düzenlemelerine uyum amaçlanmıştır.

  Madde 11- Balıkçılıktaki uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesinde getirilen düzenlemelere uyulması, izlenmesi ve kontrolü büyük önem arz etmektedir. Özellikle balıkçılıkta koruma ve kontrol önlemleri kaynakların sürdürülebilir işletilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Düzenlenen bu madde ile resmi kontrollerin ne şekilde, kimler tarafından, nerede ve nasıl yapılacağını, yetkilerinin belirlenmesi, ilgili tarafların sorumluluklarını, kontrollerde etkinliği sağlamak için işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşları belirlemek, bu Kanun kapsamındaki her yere, kontrol amacıyla girilebilmesi ve bedelsiz numune alınması, ilgililerin kontrol görevlilerine gerekli her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamalarına ilişkin yasal zorunluluk getirilmektedir. Su ürünleri avcılığının yirmidört saat esasına göre yapılıyor olması, deniz ve göllerde illere ait alanlardaki sınırların kesin olarak ayrılmaması nedeniyle denetimlerde etkinliğin zaafa uğramaması için su ürünlerine ilişkin kontrol yetkisi verilen Bakanlık personelinin görev yapmakta olduğu il sınırlarına bağlı kalmaksızın tüm deniz ve içsularda ve denetim yapılan tüm yerlerde görev yapmasına yasal dayanak oluşturulmaktadır. Ayrıca Bakanlık tarafından kontrol sonuçlarının kamuoyunun bilgisine sunulabilmesi imkanı getirilmektedir. Madde ile Avrupa Birliğinin kontrol ile ilgili düzenlemelerine uyum amaçlanmıştır.

  Madde 12- Avcılık ile ilgili bu tasarıyla getirilen düzenlemelere uyumun kontrolünde ve kural ihlallerinin tespitinde balıkçı gemilerinin izlenmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Balıkçı gemilerinin izlenmesine imkân verecek her türlü düzenleme yapma, sistem kurma, işletme ve bu hususlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilmesine, bu sistemlerden elde edilecek veri ve belgelerin ilgililer hakkında idari yaptırımların uygulanmasında kanıt kabul edilmesine yasal dayanak oluşturulmakta, Bakanlıkça istenen sistem ve cihazların balıkçı gemilerinde bulundurulması ve işler vaziyette tutulması zorunluluğu getirilmektedir.

  Madde 13- Madde ile üretim kapasitelerine göre su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerde teknik işletme sorumlusu ile Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinde gözlemci istihdam edilmesi ve istihdam edilen personelin yetkileri ile Bakanlığa karşı sorumlulukları belirlenmektedir. Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin üretim tekniği belli şartları gerektirdiğinden, muhtemel riskleri ve olumsuzlukları önlemek amacıyla ve üretilen su ürünlerinin insan ve hayvan sağlığı bakımından olası risklerinin daha üretim aşamasında engellenebilmesi, üretim kayıplarının önlenebilmesi için su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde, üretim kapasitelerine göre su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji veya veteriner hekimliği alanında en az lisans düzeyinde gerekli eğitimi almış bir personelin istihdamının sağlanması amaçlanmıştır.
  Bakanlıkça belirlenecek balıkçı gemilerinin av faaliyetlerinin izlenmesi ve balıkçılıkla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak amacıyla su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji alanında en az ön lisans düzeyinde eğitim almış bir personelin balıkçı gemilerinde av sırasında gözlemci statüsünde bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

  Madde 14- Balıkçı gemilerinin barınması ve av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan ürünleri karaya çıkarma, depolama ve satışa sunma, kontrol, veri toplama gibi balıkçılıkla ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan balıkçı barınaklarından ve buralardaki alt ve üst yapılardan faydalanma hakkının öncelikli olarak balıkçılara ve yetiştiricilere kullandırılmasına ve barınakların kiralanması ilişkin yasal dayanak oluşturulmaktadır.

  Madde 15- Bakanlık bütçesine, döner sermaye faaliyetleri dışında, bu Kanun kapsamındaki görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan finansal kaynağın tahsisinin yapılması amaçlanılmıştır.
  Sektörün geliştirilmesi, daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç halinde sektöre yönelik desteklemelerin yapılması gerekmektedir. Madde ile Bakanlıkça su ürünleri sektörüne yapılabilecek desteklemeler için yasal dayanak oluşturulmaktadır.

  Madde 16- Madde ile Bakanlıkça bu Kanun kapsamında verilen izin ve hizmetler karşılığında ücret alınması ve alınacak ücretlerin miktarı, tahsili, ne amaçla ve nasıl kullanılabileceği belirlenmektedir. Su ürünleri avcılığının günün yirmi dört saati sürdürülen bir faaliyet olması nedeniyle kontrollerinde buna göre mesai gözetmeksizin yapılma zorunluluğu vardır. Tasarı ile resmi kontrollerin, mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren personele, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere fazla çalışma ücreti ödenmesine yasal dayanak oluşturulmaktadır.

  Madde 17- Bu madde ile Bakanlığa bu Kanun kapsamındaki hizmetleri daha etkin olarak uygulayabilmesi ve yerine getirebilmesi amacıyla gerek gördüğünde komisyonlar kurmasına, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sektör paydaşları ile işbirliği ve koordinasyon yapmasına, ülkemizin taraf olduğu veya olacağı bölgesel, uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar gereği ülkemizin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilmesine ve bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilmesi için yasal yetki verilmektedir.

  Madde 18- Tasarıda kabahat sayılan fiillerin işlenmesinde caydırıcı olmak, kanun hükümlerini yerine getirmeyenlere uygulanacak cezai yaptırımları belirlemek, kaynakların korunması, kurallara uyanların haklarının korunması için oluşacak haksız rekabetin önlemesi amaçlanmıştır. Cezalar belirlenirken, suç ve kabahatin nevi ve işlenen suç ve kabahatin su ürünlerine ve çevreye verebileceği zararın etkisi dikkate alınmış ve farklı suçlara farklı cezalar öngörülmüştür. Kanunda suç teşkil eden bazı fiiller ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen araç ve gereçler için ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunularak yargılanması imkânı sağlanmıştır.

  Madde 19- Bu Kanun ile belirlenen idarî yaptırımlar ve idari para cezalarının kimler tarafından ve nasıl uygulanacağı, idari para cezasını uygulama yetkisinin devri, verilen idari para cezalarının tahsili, balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerine el konulması ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, verilen cezalara yapılacak itirazlar, el konulan su ürünlerine uygulanacak idari tedbir ve işlemler belirlenmiş bu hususlara ilişkin yasal dayanak oluşturulmuştur.

  Madde 20- Tasarı ile su ürünleri avcılık haklarının ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan su ve su yüzey alanlarının kiralanmasına ilişkin işlemlerin Bakanlık tarafından yapılması öngörülmektedir. Diğer taraftan 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehir statüsünde yer alan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır. Bu nedenle 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının h) bendinde yer alan "il özel idarelerince" ibaresi "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.
  Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesi halinde, daha önce yayımlanan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun kapsamında olan hususların bu Kanuna aktarılmış olması nedeniyle 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hukuki zorunluluk nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili yetki ve sorumluluklar Bakanlığa verildiğinden, daha önce yayımlanmış diğer Kanunlarda, başka bir kuruma bu alanda yetki ve sorumluluk veren ilgili hükümlerin uygulamasında yetki karmaşasını ve mükerrer uygulamaların önlenmesi amaçlanmıştır. Başka Kanunlarda, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa yapılmış olan atıfların karşılık bulmasında hukuki boşluk yaşanmaması amacıyla düzenlenmiştir.

  Geçici Madde 1- Bu Kanun ile öngörülen yönetmelikler uygulamaya girinceye kadar yasal boşluğun oluşmaması amacıyla düzenlenmiştir. Halen Bakanlıktan izinli olarak faaliyette bulunanların bu Kanun ile getirilen yükümlülüklere uyum sağlayabilmeleri için, belli bir süreye ihtiyaç duyulacağından ilgililere gerekli olan sürenin tanınması için düzenlenmiştir.

  Madde 21- Yürürlük maddesidir. Kanun kapsamının geniş olması, yeni düzenlemeler getirmesi nedeni ile ilgili tarafların uyum sağlayabilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmelerine imkânı tanımak için, Kanunun yürürlük tarihini yayımı tarihinden altı ay sonrasına ertelenmesi için düzenlenmiştir.

  Madde 22- Yürütme maddesidir. Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

 • #2
  Komisyonlar, ilgili kuruluşlarla işbirliği ve yetki
  MADDE 17- (1) Bakanlık bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili gerek gördüğünde komisyonlar kurabilir.
  (2) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde hizmetin gereği ile ilgili Bakanlıklar, kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.
  (3) Su ürünleri ile ilgili, yapılan ikili anlaşmaların veya taraf olunan uluslararası sözleşmelerin uygulamasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
  (4) Bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili uluslararası işbirliğini gerektiren durumlarda, Bakanlık işbirliği yapmaya yetkilidir.

  GEREKÇESİ :

  Madde 17- Bu madde ile Bakanlığa bu Kanun kapsamındaki hizmetleri daha etkin olarak uygulayabilmesi ve yerine getirebilmesi amacıyla gerek gördüğünde komisyonlar kurmasına, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sektör paydaşları ile işbirliği ve koordinasyon yapmasına, ülkemizin taraf olduğu veya olacağı bölgesel, uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar gereği ülkemizin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilmesine ve bu Kanun kapsamındaki konularla ilgili uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilmesi için yasal yetki verilmektedir.


  Enteresan bir madde bakanlığa epeyce bir yetkilendirme veriyor ki kullanım durumuna göre çok bağıracağımız günler olabilir mi ?
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

  Yorum yap


  • #3
   17 maddeye eğer hayata geçerse veya geçerliyse bana göre bakanlik çok şeyleri tahhüt etmekte,diyorki uluslar arasi sözleşmeler,ülkemizin taraf olduğu ve olacaği anlaşmalar ve gereğini yerine getirme ve düzenlemer yapmasina ve kanun kapsaminda ki konularla ilgili uluslar arasi kuruluşlarla iş birliği yapabilmesi için yasal yetki.hukukçu deyilim ama bu yasayla bakanlik birçok şeyi tahatüt etmekte,türkiye ab ye baş vurduğunda ab nin almiş olduğu tüm kanunlari kabul etmiş sayilmiş,alacaği yeni önlemleri de kabul etmiştir.buna göre bakanlik her yanlişinda tazminata çarptirilabilir,ayrica yapmasi gerkenleri yapmasi içinde kamu oyu baskisi yapilir diye düşünüyorum.
   AYRICA BU TASLAK TAM 11 YILLIKTIR,MEVCUT İKTİDAR BU YASAYI HAZIRLAMIŞ KOMİSYONDAN GEÇİRMİŞ,HATTA BİZDE YASA HAKKINDA FİKİR BEYAN ETMİŞTİK DAH MECLİSE GELEMEDİ.FARZİ MİSAL DİYELİM Kİ YASALAŞTI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ,11 SENE ÖNCESİYLE BUGÜN ARASINDA DEYİŞEN BİRŞEY YOKMU?YETİCEKMİ BU YASA BU HALİYLE BUDA AYRI BİR KONU.
   Konu TUNCAY ŞEKER; Tarafından 21.05.14, 20:14 değiştirilmiştir...
   DENİZ TİCARET ODALARI
   BALIKÇILIK MESLEK KOMİTELERİ
   KURUCU BŞK.
   TUNCAY ŞEKER

   Yorum yap


   • #4
    bu kanunların hepsi hikaye gercek balıkcılarla gercek kanun ve uygulama olmadan yagma devam eder benim anlayısıma göre böyle yasalar gırgırcının işine yarıyor ha unutmadan üctane dalyancının

    Yorum yap


    • #5
     arkadaslar bir adet resim var elimde bunu steye nasil koyabilirim telfondan giriyorum

     Yorum yap


     • #6
      kücükreis Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
      arkadaslar bir adet resim var elimde bunu steye nasil koyabilirim telfondan giriyorum
      ilk önce Google ' dan bir fotoğraf ekleme sitesi bulun ve bu siteye fotoyu yükleyin , foto yüklendiğinde , site size bir link verecek bu linki kopyalayıp , şu an cevap yazdığımız bu bölümün sol üstünde yer alan , dördüncü ikonu ("resim ekle" yazar) tıklayın ,devamında "URL den yükleyi" tıklayın , çıkan kutucuğa !, kopyaladığınız "linki yapıştırın , onaylayın ve alttaki "gelişmiş" butonundan fotonun açıp açmadığını kontrol edin, kolay gelsin.
      Konu yeşil; Tarafından 26.05.14, 21:54 değiştirilmiştir...

      Yorum yap

      Hazırlanıyor...
      X