Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

1380 Cezai Hükümler taslak

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • 1380 Cezai Hükümler taslak

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Cezai Hükümler, Cezaların Uygulanması, Tahsili ve İtirazlar
  Cezai hükümler

  MADDE 18- (1) Su ürünlerinin yaşam alanları ile ilgili ihlallerde uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.


  a) 4 üncü maddenin ikinci fıkra hükümleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uymayanların Mahkemece faaliyetleri durdurulur ve yaşam alanında oluşan olumsuzluklar masrafları kendilerine ait olmak üzere düzelttirilir, Mahkemece on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
  (2) Su ürünleri yaşam alanlarının kurutulması, bu alanların doldurulması, kısmen veya tamamen şeklinin veya yatağının değiştirilmesi, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi, eski taşıtların atılması, kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin çıkarılması ile buralarda yapılacak her türlü yapı ancak Bakanlığın uygun görüşünün alınması ve belirleyeceği şartlara uyulması şartıyla yapılabilir.
  -------------------------------------------------------------


  b) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında içsuların sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılmak istenmesi halinde Bakanlıkça su ürünleri ile ilgili istenecek tedbirlere uymayanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve faaliyeti Mahkemece durdurulur.

  (3) İçsuların sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılmak istenmesi halinde, bu sularda yaşayan su ürünlerinin yaşama, üreme, beslenme ve nesillerinin devamlılığını sağlayacak Bakanlıkça istenecek tedbirlerin ilgili müteşebbis tarafından alınması ve yerine getirilmesi zorunludur.
  ----------------------------------------------------------------


  c) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen, akarsularda Bakanlıktan izin alınmadan ağ, bent, çit ve benzeri engeller kurarak, su ürünlerinin göçüne engel olanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve kurulan engeller masrafları ilgililerine ait olmak üzere kaldırttırılır.

  (4) Bakanlıktan izin alınmadan akarsularda su ürünlerinin üreme ve beslenme göçüne engel olacak ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır.
  ---------------------------------------------------------------------


  ç) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi yapılarda istenen balık geçidini yapmayanlara veya Bakanlıkça istenen diğer tedbirleri almayanlara veya yerine getirmeyenlere elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve balık geçidi veya istenen diğer tedbirleri yerine getirilinceye kadar faaliyetleri Mahkemece durdurulur. Balık geçidi yapıldığı veya asansör yada tanklarla taşıma sistemi bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, ilk kabahatin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kabahatin ikinci kere işlenmesi halinde idari para cezası iki katı, üçüncü kere işlenmesi halinde idari para cezası üç katı uygulanır ve bir ay süreyle Mahkemece faaliyetten men edilir.

  (6) Üzerinde baraj veya regülatör kurulmuş veya kurulacak olan akarsularda geçmişte veya günümüzde üreme veya beslenme göçü yapan su ürünleri türlerinin bulunup bulunmadığı yönünde Bakanlık tarafından gerekli inceleme yapılır veya yaptırılır. Göç eden türler var ise bu türlerin göçüne imkan verecek nitelikte balık geçidi yapılması ve göç dönemlerinde devamlı işler durumda bulundurulması zorunludur. Ancak gövde yüksekliği 30 metreden yüksek olan baraj veya regülatörlerde, Bakanlıkça balık geçidi yapmanın fonksiyonel olmayacağının değerlendirildiği durumlarda, balıkların göçüne imkan verecek asansör, tanklarla taşıma veya yapay ortamda üretilip kaynağa bırakılması dahil gerekli tedbirler müteşebbisten istenebilir. İlgili müteşebbis tarafından Bakanlıkça bu yönde istenecek her türlü tedbirin alınması ve yerine getirilmesi zorunludur.
  ---------------------------------------------------------


  d) 4 üncü maddenin yedinci fıkra hükmüne aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (7) Bakanlıktan izin alınmadan su kaynaklarında balıklandırma yapılması, kaynaklara yabancı türlerin bırakılması ve yetiştiriciliğinin yapılması yasaktır.
  ---------------------------------------------------------


  (2) Su ürünleri avcılık izinleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) 5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası, denizlerde ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ise yirmi bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca avlanan su ürünlerine ve ekipmanları ile birlikte izni olmadan avcılıkta kullanılan gemi ile av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (1) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak balıkçılar, kendilerinin ve avcılıkta kullanacakları gemiler ile yardımcı gemilerinin kayıtlarını yaptırmak ve Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir
  -----------------------------------------------------------------------


  b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan toplama sureti ile ticari su ürünleri avcılığı yapanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünleri ile av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (2) Toplama yöntemi ile ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
  -----------------------------------------------------------------------


  c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (3) Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan onsekiz ile altmış yaş arasındaki kişiler Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
  -------------------------------------------------------------


  ç) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili Bakanlıkça ticari amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (4) Bakanlık, su ürünleri avcılığının ve kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, ticari su ürünleri avcılığında veya ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığında verilen veya verilecek izinlere sınırlama getirebilir, azaltabilir, türlere, bölgelere ve zamana göre verilen izinlerde özel düzenleme ve uygulama yapabilir.
  -------------------------------------------------------------------


  (3) Balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.


  a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen, ticari su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen özelliklere, ölçülere ve kullanımına ilişkin hususlara uymayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, aykırı olan av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araç ve gereçleri için yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, av araç ve gereçlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bakanlıkça kullanılmasına, satışına yasaklama getirilen av araç ve gereçlerini kullananlara ve satanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, av araç ve gereçlerine el konulur, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve imha edilir.

  (1) Su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin sahip olmaları gereken özellikleri, ölçüleri ile bunların ve balık bulucu cihazlar, radarların kullanılmasına ilişkin hususlarda Bakanlıkça düzenleme yapılabilir. Kullanılan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin özellikleri, ölçüleri ve kullanımı düzenlenen hususlara uygun olmak zorundadır. Bakanlık, çevreye veya bazı türlere zarar vermesi nedeniyle av araç ve gereçlerinden bazılarının kullanılmasına, satılmasına yasaklama veya kısıtlama getirebilir.
  ----------------------------------------------------------


  b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen balıkçı gemilerinin boy, tonaj ve motor güçlerini Bakanlıkça yapılan düzenlemelere aykırı olarak artıranlara üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir, Bakanlıkça verilen izinleri aykırılık giderilinceye kadar geçici olarak askıya alınır ve balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir.

  (2) Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık balıkçı gemilerinin sayıları, boy, tonaj ve motor güçleri ile ilgili düzenleme yapabilir.
  -----------------------------------------------------------------------------------


  c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırılık halinde iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, aykırılığa konu olan madde ve malzemelere el konulur, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve imha edilir. Avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (3) Aşağıda belirtilen maddeler ve yöntemlerin su ürünleri avcılığında kullanılması ve bunların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
  a) Her türlü patlayıcı, zehirleyici, uyuşturucu maddeler ve sönmemiş kireç,
  b) Avlanılan büyük balıkların sudan çıkarılmasında kullanımı hariç elektrik şoku yöntemi ile avcılık,

  ----------------------------------------------------------------------


  ç) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde Bakanlıkça belirlenen güç miktarından fazla ışık kaynağı kullanarak aydınlatma yapanlara ve avlananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  c) Bakanlıkça belirlenen güç miktarından fazla ışık kaynağının aydınlatma ve avcılıkta kullanılması,
  ---------------------------------------------------------------------------


  d) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen Bakanlıkça verilen izin şartına aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (4) Araştırma amacıyla yapılacak bilimsel çalışmalarda, Bakanlıktan izin alınması şartı ile yasak olan av araç ve gereçleri ile maddeleri kullanılabilir, yasak olan yer ve zamanlarda araştırma yapılabilir. Bu çalışmalarda Bakanlıkça belirlenen izin şartlarına uyulması zorunludur.
  -------------------------------------------------------------------------


  (4) Su ürünleri avcılığı ve avcılık yapanların yükümlülükleri ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.


  a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen av yapılan yerler ve av yapılan yerlerin derinlik, kıyıdan uzaklığı ve avlanma yöntemi ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (1) Su ürünleri avcılığı yapılacak yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zamanı, boy veya ağırlık ölçülerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık avlanma yöntemlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  ----------------------------------------------------------------------------


  b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen türlerin avlanma zamanı ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (1) Su ürünleri avcılığı yapılacak yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zamanı, boy veya ağırlık ölçülerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık avlanma yöntemlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  ---------------------------------------------------------------------------


  c) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen türlerin boy veya ağırlık ölçüleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (1) Su ürünleri avcılığı yapılacak yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zamanı, boy veya ağırlık ölçülerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık avlanma yöntemlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  ------------------------------------------------------------------------------


  ç) 7 nci maddenin ikinci fıkrası gereği Bakanlıkça getirilen yasak ve sınırlamalara aykırı davrananlara, aykırılığın durumuna göre bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen idari yaptırımlardan ilgili olanlar uygulanır. 4. Fıkra A B C = yok ?

  (2) Bakanlık bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin düzenleme yaparken su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir işletilmesi, halk sağlığının korunması, gemilerin seyrüsefer emniyeti, güvenlik, ekonomik ve benzeri nedenleri dikkate alarak yasak ve sınırlama getirebilir.
  (4) Su ürünlerinin korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık bazı yerlerde avcılığı kısıtlayabilir veya yasaklayabilir buraları balıkçılık koruma alanı ilan edebilir.
  A B C ?
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  d) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen avlanma miktarları ile ilgili Bakanlıkça getirilen sınırlamalara aykırı olarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (3) Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık bazı su ürünleri türlerinin avlanma miktarlarına, bu türleri avlayacak balıkçı gemi sayılarına ve bu gemilerin boy veya motor güçlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
  ------------------------------------------------------------


  e) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen; avcılık yapılması kısıtlanan veya yasaklanan balıkçılık koruma alanlarında Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak avcılık yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren başlamak üzere balıkçı gemisi 15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.

  (4) Su ürünlerinin korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık bazı yerlerde avcılığı kısıtlayabilir veya yasaklayabilir buraları balıkçılık koruma alanı ilan edebilir.
  -----------------------------------------------------------------


  f) 7 nci maddenin beşinci fıkra hükmüne aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, hiçbir şekilde satışa konu edilmez. Canlı olanlar kaynağa iade edilir, canlı olmayanlardan insan tüketimine uygun olanlar sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanır, uygun olmayanlar ise imha edilir.

  (5) Bakanlık, neslini tehlikede gördüğü türler ile uluslararası anlaşmalarla avlanması ve pazarlanması yasaklanan türlerin, avlanmasına ve pazarlanmasına yasaklama veya sınırlama getirebilir.
  ---------------------------------------------------------------


  g) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (6) İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her türlü trol ile avcılık yasaktır.
  ------------------------------------------------------------------------------


  ğ) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymayanlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (7) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan balıkçılardan, uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle getirilen yükümlülüklere ve buralarda yapılacak avcılıkla ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymak zorundadır.
  ----------------------------------------------------------------------------------


  h)7 nci maddenin sekizinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avın serbest olduğu dönemde uygulanmak üzere 30 gün süre ile geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir.

  (8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, başka ülkelerin karasuları veya münhasır ekonomik bölgelerinde ticari su ürünleri avcılığı yapabilmeleri için, av yapılacak yerin ait olduğu ülkenin ilgili yetkili makamlarından gerekli izinlerin alınması, alınan izin belgelerinin Bakanlığa sunularak ayrıca Bakanlıktan da izin alınması ve bu hususta Bakanlıkça belirlenecek şartlara uyulması zorunludur.
  ---------------------------------------------------------------------


  ı) 7 nci maddenin dokuzuncu ve onbirinci fıkraları hükümlerine aykırı olarak su ürünleri avcılığı yapanlara elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Belirtilen idari para cezası ile muhafaza masrafları ödeninceye kadar, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine iade edilmek üzere el konulur. İdari para cezası ile muhafaza masraflarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçleri ihale mevzuatına tabi olmaksızın satılır, elde edilen gelir hazineye irat kaydedilir.

  (9) Karşılıklı anlaşma yapılan ülkeler hariç, yabancı ülke bayraklı balıkçı gemilerinin su ürünleri avcılığı yapmak üzere, 20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanununun birinci maddesinde belirtilen karasularına veya dördüncü maddesinde belirtilen iç sulara girerek avcılık yapmaları yasaktır.
  (11) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin araştırma amaçlı su ürünleri avcılığı yapabilmeleri için Bakanlıktan izin alması zorunludur. Araştırma amaçlı izinler verilirken Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

  ---------------------------------------------------------


  i) 7 nci maddenin onuncu fıkrası hükmüne aykırı olarak Bakanlıktan izin almadan ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (10) Yarışma amaçlı yapılan organizasyonlar hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerden ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.
  --------------------------------------------------------------


  j) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (b) bendi hükmü gereği, gemiye verilen izin kod numarasını Bakanlıkça belirlenen hususlara uygun olarak gemilerinin dışına yazmayan tam boyu 12 metrenin altındaki gemiler için beşyüz Türk Lirası, tam boyu 12 metre dahil ve üzerindeki gemiler için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (12) Su ürünleri avcılığı yapacaklar, aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.
  b) Bakanlık tarafından gemilerine verilen izin kod numarasını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre gemisine yazmakla,

  -----------------------------------------------------------------------


  k) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (c) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurmayanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  c) Ticari su ürünleri avcılığı yapanlar av faaliyetleri ve avlanılan ürünlerle ilgili Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurmakla,
  -----------------------------------------------------------------------


  l) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (ç) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak Bakanlıkça istenen her türlü bilgileri kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazına kaydetmeyenlere yada istendiğinde bu bilgi ve belgeleri yetkililere göstermeyenlere veya vermeyenlere iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  ç) Ticari su ürünleri avcılığı yapanlar av faaliyeti ve avladığı ürünlerle ilgili Bakanlıkça istenen her türlü bilgileri kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazına kaydetmek ve istendiğinde bu bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek veya vermekle,
  ------------------------------------------------------------------


  m) 7 nci maddenin onikinci fıkrası (d) bendi gereği Bakanlıkça katılımı istenen eğitim veya seminerlere katılmayanlar katılıma istinaden verilecek izinleri alamazlar.

  d) Bakanlık tarafından katılımı zorunlu görülen eğitim veya seminerlere katılmakla,
  ------------------------------------------------------------------------------


  n) 7 nci maddenin on üçüncü fıkrası (a) bendi gereği; iç sularda Bakanlıktan kiralama yapılmadan ticari su ürünleri avcılığı yapanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. İzinsiz dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kurulan dalyan ve kuzuluklar masrafları ilgilisine ait olmak üzere kaldırttırılır. Kaldırılmadığı takdirde bulunduğu yerin mülki amirince masrafları ilgilisinden iki katı olarak alınmak üzere kaldırttırılır. Kiralamayı yapan kooperatif, kooperatif birlikleri veya diğer kiralayanlar, bu fıkrada belirtilen hususlara aykırı olarak haklarını bir başkasına devrettikleri veya kira sözleşme hükümlerinde sözleşmenin iptalini gerektiren durumlarda kira sözleşmeleri iptal edilir. 7 nci maddenin onüçüncü fıkrası (b) bendinde belirtilen hususlara aykırılık tespit edilmesi durumunda bu Kanunun o aykırılık ile ilgili cezai hükmü uygulanır. 7 nci maddenin on üçüncü fıkrası (d) bendine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir

  (13) İçsularda veya dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar;
  a) Van gölü hariç iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi veya dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi için Bakanlıktan kiralama yapmak suretiyle izin alınması zorunludur. Yıllık kira bedeli belirlenirken av yerinin özelliği, avlanacak türler ve miktarları dikkate alınır. Kira teknik şartnamesi, süresi ve yıllık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir. Kira gelirleri hazineye ait olmak üzere, Bakanlık tarafından beş yıla kadar kiraya verilir. Bu yerlerin öncelikli kiralama hakkı, o yerde kurulmuş ve ortakları iki yıldan az olmamak üzere o yerleşim yerinde ikamet eden, su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri ile üretici birliklerine aittir. Bu yerleri kiralayan kooperatifler veya kooperatif birlikleri ile üretici birlikleri bu haklarını başkalarına kullandıramazlar ve devredemezler. Bu yerler, kooperatifler veya kooperatif birlikleri ile üretici birliği tarafından kiralanmadığı takdirde, diğer taliplilere 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilir. Şahıs mülkiyetinde olan lagün ve dalyan yerleri için kiralama yapılmaksızın Bakanlıktan izin alınması zorunludur.
  b) Şahıs mülkiyetinde olanlar dahil dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlar, su ürünleri avcılığı ile ilgili av araç ve gereçleri, avlanma zamanı, tür, boy ve ağırlık ölçülerine ilişkin Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymak zorundadır.
  d) Bakanlıkça belirlenen akarsulardaki yerler hariç, tüm akarsularda ticari su ürünleri avcılığı yasaktır.

  -----------------------------------------------------------------------  o) Bu maddenin üçüncü fıkrası (ç) bendi ile dördüncü fıkrası (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak uygulanır.
  ?????????????????
  ------------------------------------------------

  ö) Bu maddenin üçüncü fıkrası (ç) bendi ile dördüncü fıkrası (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
  ???????????????
  --------------------------------------------------


  p) İşlediği kabahat nedeniyle avcılık faaliyetinden geçici olarak men edilen balıkçı gemisiyle men süresi içerinde avcılık yapıldığının tespiti halinde, geminin Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.


  (5) Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetini yapanlar ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) 8 inci maddenin birinci fıkra hükmüne aykırı olarak Bakanlıktan izin almadan yetiştiricilik yapanlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, mahkemece faaliyetten men edilir. Bu işletme özel mülkiyet haricinde kamuya ait yerlerde ise, masrafları işletme sahibine ait olmak üzere derhal boşalttırılır. İlgilisi tarafından boşaltılmayan işletme, boşaltma masrafları işletme sahibinden iki katı olarak alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince boşalttırılır. Verilen izinler doğrultusunda faaliyet göstermeyenlere beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, verilen izinlerle ilgili aykırılığın giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde izinleri iptal edilir.

  b) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda Bakanlıkça belirlenen yasaklama ve sınırlamalara aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlarda Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  ç) 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça belirlenen ve istenen hususlara aykırı davrananlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  d) 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı olarak yetiştiricilik işletmelerinde su yüzey alanları veya suların kiralama yapılmaksızın kullanılması halinde on bin Türk Lirası idari para cezası verilir, mahkemece faaliyetten men edilir. Bu işletme özel mülkiyet haricinde kamuya ait yerlerde ise, boşaltma işlemleri ve masrafları işletme sahibine ait olmak üzere derhal boşalttırılır. İlgilisi tarafından boşaltılmayan işletme, boşaltma masrafları işletme sahibinden iki katı olarak alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince boşalttırılır. Kiralanan su miktarından veya kiralanan yüzey alanından daha fazla su veya yüzey alanı kullananlara yıllık kira bedellerinin beş katı idari para cezası verilir.

  e) 8 inci maddenin sekizinci fıkrasına ilişkin Bakanlıkça su ürünleri refahı ile ilgili belirlenen hususlara aykırı davranan su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir. İzin belgesindeki işletme kapasitesi 250 tondan fazla olan yetiştiricilik işletmelerine bu fıkradaki idari para cezası iki katı uygulanır.
  (6) Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılması, kayıt ve verilerin toplanması ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.


  a) 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü gereği avlanılan su ürünlerini Bakanlıkça belirlenen yerler dışında karaya çıkaranlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (1) Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılacağı yerler balıkçı gemilerinin özelliklerine, su ürünlerinin avlandığı yer, tür ve miktara göre Bakanlıkça belirlenir. Su ürünlerini avlayanlar avladıkları ürünlerini belirlenen bu yerlerden karaya çıkarmak zorundadır. Ancak zorunlu nedenlerle başka bir yerden karaya çıkarılmak istenmesi halinde, Bakanlığın bilgilendirilmesi ve izin alınması şartıyla karaya çıkarılabilir.
  -----------------------------------------------

  b) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça istenen kayıtları yaptırmayanlara, tutmayanlara bin Türk Lirası idari para cezası, bilgi ve belgeleri süresi içinde doğru olarak vermeyenlere ve gerektiğinde ilgililere göstermeyenlere iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (3) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapanlar, depolayanlar, nakledenler, pazarlayanlar ve işleyenler Bakanlıkça istenen kayıtları yaptırmak ve tutmak, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde vermek ve gerektiğinde ilgililere göstermek zorundadır. Toplanan bu bilgiler istatistik ve bilimsel amaçlı kullanılabilir. Şahsi ve ticari sır kapsamında olan özel bilgiler kamuoyuna açıklanamaz ve başkalarına verilemez.
  ------------------------------------------------------------------


  c) Karaya çıkış yerlerinden alması gereken ilgili belgeleri olmadan veya belgedeki bilgilerin eksik ve yanlış olması durumunda sevkiyatı yapan araç sahibine bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  --------------------------------------------------------------------


  (7) Su ürünleri pazarlama standartları ile ilgili idari yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.


  a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında pazarlama standartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen hususlara uymayanlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (1) Pazara sunulacak su ürünlerinin türü, paketleme şekil ve ölçüleri ile etiket bilgilerine ve satışına ilişkin Bakanlıkça düzenleme yapılabilir. Pazara sunulan su ürünleri getirilen düzenlemelere uygun olmak zorundadır.
  --------------------------------------------------------------------


  b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara aykırı olarak su ürünlerinin toptan satışını yapanlara, işleyenlere ve depolayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Nakledenlere veya perakende satışını yapanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (2) Bu maddenin üçüncü fıkrasında Bakanlıkça belirlenen hususlar saklı kalmak kaydı ile tür, boy ve ağırlık ölçüleri ile avlanılan yer, zaman ile ilgili yasaklama veya sınırlama getirilen su ürünlerinin, satışı, nakli, depolarda bulundurulması ve işlenmesi yasaktır. Ancak yetiştiricilikten elde edildiği veya avcılığın serbest olduğu dönem ve yerlerde mevzuata uygun olarak avlanıldığı belgelendirilen su ürünlerinin satışı, nakli, depolarda bulundurulması ve işlenmesi serbesttir.
  -----------------------------------------------------------


  c) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen hususlara uymayanlara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (3) Hedef dışı yakalanan su ürünlerinin karaya çıkarılması ve pazarlanmasında Bakanlıkça belirlenen hususlara uyulması zorunludur.
  ------------------------------------------------------------------


  ç) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı olarak yaptığı avcılıktan elde ettiği su ürünlerini satanlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (4) Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı yapılan avcılıktan elde edilen su ürünlerinin satılması yasaktır.
  ------------------------------------------------------------------------


  d) 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında istenen gerekli idari tedbirleri almayan ve Bakanlıkça istenen düzenlemeleri yapmayan işletme sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (6) Su ürünlerinin toptan ilk satışının yapıldığı toptancı hallerinin işletilmesinden sorumlu olanlar, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunda getirilen düzenlemelere uymak ve istenen gerekli idari tedbirleri almakla yükümlüdürler.
  -------------------------------------------------------------------


  (8) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak resmi kontroller sırasında, kontrol görevlilerine gerekli yardım ve kolaylığı sağlamayarak veya kontrol görevlisinin görevini yapmasına mani olarak engelleme yapanlara, fiil ayrıca bir suç oluşturmadığı takdirde beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

  (3) Kontrol görevlisi, bu Kanun hükümleri doğrultusunda resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi bu Kanunla kendisine verilen yetki çerçevesinde, bu Kanunda ön görülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir. Kontrol görevlisi bu Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. Kontrol amacıyla alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmez. İlgililer resmi kontroller sırasında, kontrol görevlilerine gerekli her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
  ------------------------------------------------------------


  (9) 12 inci maddenin ikinci fıkrası gereği balıkçı gemilerinin bulundurması gereken uzaktan algılama sistem veya cihazları bulundurmayanlara veya bulundurulduğu halde bu sistem ve cihazları Bakanlıkça belirlenen hususlara göre çalışır vaziyette bulundurmayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilk cezaya konu olan kabahatin tekrar işlenmesi halinde, idari para cezası iki katı olarak uygulanır, geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit edildiği tarihten başlamak üzere 15 gün süre ile balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden men edilir. Kabahat ile ilgili eksiklik giderilmeden geminin yeniden avlanmasına izin verilmez.

  (2) Balıkçı gemilerinin izlenmesi amacıyla gemilerde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Bakanlıkça belirlenen özelliklere uygun ve belirlenen yöntemlere göre işler vaziyette bulundurulması zorunludur.
  ---------------------------------------------------------------------


  (10) 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri gereği istihdamı zorunlu olan personeli istihdam etmeyen veya personeli istihdam ettiği halde, personelin Bakanlığa karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesine engel olan işletme veya balıkçı gemisi sahiplerine iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 13 üncü maddenin üçüncü fıkra hükümleri gereği Bakanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen veya yanlış bilgi verenlere bin Türk Lirası idari para cezası verilir, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin Bakanlıkça bu madde kapsamında görev yapmaları üç yıl süreyle kabul edilmez.

  MADDE 13– (1) Üretim kapasitelerine göre Bakanlıkça belirlenecek su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde, işletmecinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji veya veteriner hekimliği alanında en az lisans eğitimi almış bir personeli teknik işletme sorumlusu olarak istihdam etmesi zorunludur.
  (2) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinde balıkçılık faaliyeti süresince, gemi sahiplerinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi veya biyoloji alanında en az ön lisans düzeyinde eğitim almış bir personeli gözlemci olarak istihdam etmesi zorunludur.
  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında istihdamı zorunlu personelin yetkileri ile Bakanlığa karşı sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  ----------------------------------------------------------------------


  (11) Balıkçılık kıyı yapılarını yönetmelikle belirlenen işletme esaslarına aykırı olarak işletenlere beş bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.


  Cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar


  MADDE 19- (1) Bakanlık tarafından istenen resmî evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
  (2) Bu Kanunda kabahat sayılan fiillerin balıkçı gemisi kullanılarak işlenmesi halinde yaptırımlar, sadece balıkçı gemisi sahibine veya geminin sevk ve idaresini yapan kişiye uygulanır. Bu durumda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirake ilişkin hükümleri uygulanmaz.
  (3) Bu Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (p) bentleri ile beşinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde mahkeme tarafından uygulanacak yaptırımlar sulh ceza mahkemelerince onbeş gün içerisinde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır.
  (4) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları hariç, diğer idari yaptırımlar bu Kanunda resmi kontrol yetkisi verilenler tarafından, idari para cezaları ise Bakanlık il müdürünce uygulanır. Denizlerde işlenen kabahatlerle ilgili idari para cezasını uygulamaya Bakanlık il müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanı yetkilidir. Su ürünlerinin toptan satışının yapıldığı toptancı hallerinde idari para cezasını uygulamaya Bakanlık il müdürü ve belediye hal müdürü yetkilidir. Bakanlık il müdürü, idari para cezası uygulama yetkisini ilçe müdürlerine ve bu Kanunda resmi kontrol yetkisi verilen Bakanlık personeline yazılı olarak devredebilir.
  (5) Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
  (6) İmha işlemleri, tüm masrafları ürün sahibine ait olmak üzere Bakanlık kontrol görevlileri gözetiminde gerçekleştirilir. Malların sahipsiz olması durumunda masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.
  (7) Bu Kanunda verilen süreler içinde ödenmeyen idari para cezaları ile belirlenen diğer tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
  (8) İlgililer, idari yaptırımlara, tebligat yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, idare tarafından verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. İtirazlar, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
  (9) Bu Kanunla el konulan su ürünlerine uygulanacak idari tedbir ve işlemler aşağıdaki şekilde uygulanır.
  a) El konulan canlı su ürünleri, masrafları ilgilisine ait olmak üzere kontrol görevlilerinin gözetiminde avlandığı yaşam alanına bıraktırılır.
  b) El konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketimi veya balık unu ve yağı sanayisinde kullanılması uygun görülenler, en kısa sürede öncelikli olarak maliye memurunun gözetiminde, maliye memurunun bulunamaması durumunda Bakanlıktan bir görevli, mahallin belediyesinden bir görevli veya köy muhtarından oluşan iki kişilik komisyon marifetiyle, bunun da mümkün olamadığı durumlarda en az iki Bakanlık görevlisi tarafından muhammen bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkarılır. Bu satışa, ürün sahibi ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Satışa ait bir tutanak düzenlenerek, satış bedeli maliye veznesine emaneten yatırılır. İlgililerin itiraz etmemesi veya itirazının mahkemece ret edilmesi durumunda satış bedeli Hazineye gelir kaydedilir. Açık artırma ile satılamayan veya alıcı bulamayan ürünler sosyal yardım kurum veya kuruluşlarına bağışlanır. Bağışlanamayan su ürünleri usulüne göre imha edilir.
  c) El konulan ancak, insan tüketimi veya balık unu ve yağı sanayisinde kullanılması uygun görülmeyen su ürünleri usulüne göre imha edilir.
  (10) Bu Kanunla el konulan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerine uygulanacak idari tedbir ve işlemler aşağıdaki şekilde uygulanır.
  a) El konulan balıkçı gemileri ile av araç ve gereçleri mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar, balıkçı gemisi ve gemideki av araç ve gereçleri kıyıya çektirilerek mühürlenip bağlanır. Bekletme süresince oluşacak her türlü masraf ile bu esnada oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan sahibine aittir. Oluşacak masraf, zarar ve ziyandan kamu kurumları sorumlu tutulmazlar.
  b) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine Kabahatler Kanununa göre işlem yapılır. Bekletme süresince oluşan her türlü masraf, satıştan elde edilen gelirden karşılanır.
  c) El konulan ve mülkiyeti kamuya geçirilen balıkçı gemileri ile av araç ve gereçleri su ürünleri ile ilgili araştırma yapan üniversite veya araştırma kurumlarına bağışlanabilir.
  (11) El konulan ancak sahip çıkılmayan balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri ile su ürünlerinin mülkiyeti doğrudan kamuya geçirilir. Bu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarının (b) ve (c) bentleri hükümleri uygulanır.
  (12) İşlediği kabahat nedeniyle el konulması gereken ancak el konulmasının fiilen veya fiziki olarak mümkün olmadığı durumlarda, el konulması gereken su ürünleri, balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin parasal kaim değerlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

 • #2
  Bu taslak beni hiç tatmin etmedi, herne kadar olumlu birkaç madde olsada genelden hayal kırıklığına uğradım !!

  Forumda olumsuz balıkçılık konusunda bu kadar yazılıp çizlmesi/tartışılması karşılığı bu olmamalıydı diyorum !!

  Şahsi kanaatim PROFOSYONEL BALIKÇI (heleki ufak balıkçı ) olmak enayilik !! amatör balıkçılık teşkilatıyla profosyonel avlan keyfine bak yakalanırsan en büyük ceza 500 tl. !?
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

  Yorum yap


  • #3
   benim bildiğim öyle ulu orta yayınlanacak şekilde tasarı paylaşmaz bakanlık, fikir soracaksa istişare kurulu toplar, sunum yapar, görüş alır. aslı esası nedir bunun? kimden geldi bu "tasarı"?
   Ne Yiyorsak Oyuz
   https://www.facebook.com/NeYiyorsakOyuz/

   Yorum yap


   • #4
    valla biz de başka forumlarda gördük, bakanlık paylaşımı değildir.
    ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

    Albert Einstein    sigpic

    Yorum yap


    • #5
     Okudum okudum, sıkıldım.

     Mesela ne demişler:

     (4) Araştırma amacıyla yapılacak bilimsel çalışmalarda, Bakanlıktan izin alınması şartı ile yasak olan av araç ve gereçleri ile maddeleri kullanılabilir, yasak olan yer ve zamanlarda araştırma yapılabilir. Bu çalışmalarda Bakanlıkça belirlenen izin şartlarına uyulması zorunludur.

     Ben bu maddeyi, Bayram, seyran, dalyan rahatça çalışmaya devam edebilir şeklinde anladım.

     Sonra ne demişler:
     İçsular, boğazlar ve Marmara'da trol yasak demişler, vallaa mı, ay inanmıyorum, trollar Kumkapı'da sıra sıra dizilmiş diyorlar, seyrana mı çıkmışlar, Murat yırtınıyor, Rumeli Fenerinde şebekeler, gece gündüz... diye.
     Şİmdi yasak değil mi yani?

     Sonra dediğiniz gibi profesyonel balıkçıya beşbin, amatör balıkçıya 100 veya 200 lira ceza.Ne ala memleket.
     Hakikaten ne uğraşıyorsunuz bunca evrak vs ile, herkes amatör olsun, hem sıkıntısı yok, hem denetimi yok, hem aileni bindiremezsin yok.

     Off! dedim ya sıkıldım.
     Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

     M.Mahir Ersin
     İstanbul 1945

     Yorum yap


     • #6
      Sonra ne demişler:
      İçsular, boğazlar ve Marmara'da trol yasak demişler, vallaa mı, ay inanmıyorum, trollar Kumkapı'da sıra sıra dizilmiş diyorlar, seyrana mı çıkmışlar, Murat yırtınıyor, Rumeli Fenerinde şebekeler, gece gündüz... diye.
      Şİmdi yasak değil mi yani?

      g) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

      (6) İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her türlü trol ile avcılık yasaktır.
      ------------------------------------------------------------------------------


      Mahir abi cezalar kısmı epeyce uzun okurken sıkılıyor insan ama bunları en iyi bizler bilmeliyiz !!!
      AH be abicim bu memleketde hiç birşey ÖNGÖRÜYLE yapılmıyor, yanlış/eksik dir ilerde bunlar olabilir önlem alalım düşüncesi bizde malesef yok, illaki kötü örnek oluşacak somut net deliller görünecek kamuoyu oluşturulacak sonrasında DÜZENLEME !! getirlecek, bir söz varda ....... herneyse kısmet olur bir gün karşılaşırsak şifaen söylerim :)))

      bu taslakda en büyük yaptırım/ceza kaçak trole getirilmiş ha oda marmarada !!? diğer denizlerimizde kıvırma payı var azıcık !!
      epeyce konuda değişimler görülüyor !? ha bana kalırsa cezaların miktarları heleki amatörlerde epeyce düşük kalmış !! aynı suç prof 5,000 amtr 200 tl !!?
      Şimdiki 1380 le yaşadıklarımız ortada !! olan kanun bile caydırıcılığı var !!? DENETLEME OLURSA ; şimdikinde denetleme yetersiz yeni 1380 de böyle denetimle uygulatmaya devam edilecekse vat halimize daha epey kürek çekilecek demekdir.
      ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

      Albert Einstein      sigpic

      Yorum yap


      • #7
       cumhur gezen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
       g) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, Bakanlıkça verilen izinleri iptal edilir, ekipmanları ile birlikte balıkçı gemisi ile av araç ve gereçlerine el konularak mahkemece mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

       (6) İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her türlü trol ile avcılık yasaktır.
       ------------------------------------------------------------------------------


       Mahir abi cezalar kısmı epeyce uzun okurken sıkılıyor insan ama bunları en iyi bizler bilmeliyiz !!!
       AH be abicim bu memleketde hiç birşey ÖNGÖRÜYLE yapılmıyor, yanlış/eksik dir ilerde bunlar olabilir önlem alalım düşüncesi bizde malesef yok, illaki kötü örnek oluşacak somut net deliller görünecek kamuoyu oluşturulacak sonrasında DÜZENLEME !! getirlecek, bir söz varda ....... herneyse kısmet olur bir gün karşılaşırsak şifaen söylerim :)))

       bu taslakda en büyük yaptırım/ceza kaçak trole getirilmiş ha oda marmarada !!? diğer denizlerimizde kıvırma payı var azıcık !!
       epeyce konuda değişimler görülüyor !? ha bana kalırsa cezaların miktarları heleki amatörlerde epeyce düşük kalmış !! aynı suç prof 5,000 amtr 200 tl !!?
       Şimdiki 1380 le yaşadıklarımız ortada !! olan kanun bile caydırıcılığı var !!? DENETLEME OLURSA ; şimdikinde denetleme yetersiz yeni 1380 de böyle denetimle uygulatmaya devam edilecekse vat halimize daha epey kürek çekilecek demekdir.
       İşte ben de bunu vurgulamak istedim.

       Kanaatimce, Bakanlık önce denetim mekanizmasını oluşturmalı, sonra denetim konularını.
       Denetleyemeyeceğin açık olan bir konuda neden kural koyar da hem devleti küçük düşürürsün, hem de namuslu vatandaşı mağdur edersin, anlamak mümkün değil.
       Bakanlık kuralları koymuş, ihaleyi SGK'na vermiş, böyle şey olur mu?
       Bak, orman muhafaza, gümrük muhafaza, bilmemne muhafaza kendi teşkilatını kurmuş, onunla denetleme yapıyor.
       Su Ürünleri de kendi denetim mekanizmasını oluşturmalı öncelikle, pek çok su ürünleri mühendisi iş bekliyor, onları istihdam etmeli, balıkçı da askerle değil, konuyu az çok da olsa bilen birileriyle muhatap olmalı.

       Tabii yapılan yanlışların sonradan düzeltilmesi de bence olumlu, hatadan dönmek fazilettir derler, ya hatayı da kabul etmeseler.

       Allah'tan hayırlısı.
       Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

       M.Mahir Ersin
       İstanbul 1945

       Yorum yap


       • #8
        Doğrusu kara avcılığında olduğu gibi amatör avcıyada haftanın belirli günleri avcılık yaptırılmalı,haftasonları ve hafta içi 1 gün gibi,

        Özel teknelerle avcılığa sınır getirilmeli değilse bir teknede 40 kişi kıyım yapmakta denetimide oldukça zor,dünyada örnekleride mevcut boy ve tür yasakları dönemsel yayınlanmalı.

        Mahir Abi güzel yakalamış Bayram ve Dalyan ilişkisini,devamla bir kanun çıkacak muğlak sözler kullanılmamalı.Örneğin 50 li yıllarda marmarada yakalanan trolün müsaderesi ile ilgili kanun olduğu halde muğlak sözcüklerden dolayı el konulmaması kararı veren mahkemelerde var.

        Yorum yap


        • #9
         O yillarda trol cekmek her kezin isi deyilde hapis cezasi vsrdi suan ruhsat yok teknede garibim bir tayfa yaz ustune cezayi gitsin odeyende yok deyisen hic bir sey olmuyacak

         Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
         Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
         Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar

         Yorum yap


         • #10
          dkoryurek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
          benim bildiğim öyle ulu orta yayınlanacak şekilde tasarı paylaşmaz bakanlık, fikir soracaksa istişare kurulu toplar, sunum yapar, görüş alır. aslı esası nedir bunun? kimden geldi bu "tasarı"?

          Defne hanım, taslak 07.11.2013 tarihinde BSGM webinde yayınladı.
          Taslak için ayrıca bir de Görüş Bildirme Formu mevcut. 02 Aralık 2013 tarihine kadar taslak ile ilgili görüş bildirilebiliyor.
          Konu Tarık Ersal; Tarafından 14.11.13, 18:37 değiştirilmiştir...
          Tarık ERSAL (Amatör Olta Balıkçısı)
          1961 - ANKARA
          MEVZUBAHİS VATAN İSE, GERİSİ TEFERRUATTIR.

          Yorum yap


          • #11
           Tarık Ersal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
           Defne hanım, taslak 07.11.2013 tarihinde BSGM webinde yayınladı.
           Taslak için ayrıca bir de Görüş Bildirme Formu mevcut. 02 Aralık 2013 tarihine kadar taslak ile ilgili görüş bildirilebiliyor.
           Tarık bey, az dikkat ederseniz ben o cümleleri 03.11.2013 tarihinde yazmışım.

           hürmetler,
           D.
           Ne Yiyorsak Oyuz
           https://www.facebook.com/NeYiyorsakOyuz/

           Yorum yap


           • #12
            dkoryurek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
            Tarık bey, az dikkat ederseniz ben o cümleleri 03.11.2013 tarihinde yazmışım.

            hürmetler,
            D.


            Defne hanım,

            Örnekte olduğu gibi sorulan bir soruya yardımcı olabilmek adına cevap verirken o kadar ayrıntı gözetmiyorum.
            Ancak anladım ki gözetmem gerekiyormuş.
            Tarık ERSAL (Amatör Olta Balıkçısı)
            1961 - ANKARA
            MEVZUBAHİS VATAN İSE, GERİSİ TEFERRUATTIR.

            Yorum yap


            • #13
             Güzel bir oluşum en azından balıkçılığımızın endüstriyel sınıfı 1380 yasasını değerlendiriyorlar, merak ediyorum kıyı balıkçılarımız da bu tür toplantılar varmı acaba ? koop + birlikler neredeler ?             Ali Güney
             Balıkcılarımızın dikkatine 20.11.2013 çarşamba günü saat 10.00 da balık halindeki toplantı salonunda 1380 sayılı su ürünleri kanun taslağı avukat nezaretinde görüşülecektir.bilgilerinize.

             Ali Güney
             1380 sayılı su ürünleri kanun taslağı 2ci toplantısı Trabzon faroz balıkcı barınağında yapılacaktır.katılımcılar istanbul,sinop,samsun,trabzon,rize,balıkesir.izmir ,yalova,mersin,üretici birlikleri,çanakkale ili ve deniz ürünleri avcıları üreticileri merkez birliği.bilgilerinize
             ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

             Albert Einstein             sigpic

             Yorum yap

             Hazırlanıyor...
             X