Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

Daire başkanliklarinin görevleri

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • Daire başkanliklarinin görevleri

  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

  DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ
  http://www.tarim.gov.tr/BSGM

  Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

  Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Amatör ve ticari avcılıkla ilgili düzenlemeler yapmak,
  b) Sürdürülebilir avcılığın teşvikine ilişkin çalışmalardan bulunmak,
  c) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,
  c) Deniz ve iç sularda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrol ve denetiminde kullanmak üzere koruma-kontrol gemileri kiralamak satın almak ve işletmek,
  d) Av kotaları ile ilgili is ve işlemleri yürütmek,
  e) Urun veya avcılık yöntemini dikkate alarak karaya çıkış yerlerini tespit etmek,
  f) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirler almak,
  g) Avcılıkta kullanılan av araç gereçlerinin kurallara uygun kullanılmasına yönelik
  Kontrol ve denetimler yapmak,
  ğ) Yasak vasıta, zaman ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek,
  h) Kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
  ı) Genel Müdürlükçe yapılması zorunlu görevler dışındaki bazı görevleri, kendi denetimi
  ve gözetiminde olmak üzere, ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşları ile belirlenen esaslar
  dahilinde yürütmek,
  i) Avcılık ürünlerinin kaydı ve ilk satısına kadarki naklinde kullanılacak belgelere ilişkin
  esasları belirlemek,
  j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,


  İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı


  İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer
  konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
  b) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini, kalkınma plan ve program
  esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek ve
  değerlendirmek,
  c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli dönemlerde fiziki ve nakdi performanslarını izlemek,
  gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,
  c) Bütçe ve programlarla ilgili koordinasyonu sağlamak,
  d) Genel Müdürlük yatırım bütçesinin ödeme emirlerini takip etmek ilgili müesseselere
  iletmek,
  e) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme işlemlerini yapmak ve yıllık
  kesin hesap kanun tasarısına ilişkin raporları hazırlamak,
  f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
  kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak,
  g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak,
  tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik
  v.b yasal düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
  ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim
  programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile
  işbirliği yapmak,
  h) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda
  koordinasyonu sağlamak,
  ı) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla
  koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde görüş
  oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların gerçekleştirilmesine Bakanlığın
  ilgili birimi ile işbirliği içerisinde yardımcı olmak,
  i) Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar
  verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,
  j) Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve
  uygulanmasını sağlamak,
  k) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin
  cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,
  l) Genel Müdürlük personelinin; izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık
  hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici ve sürekli görev
  yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere duyurmak, gerektiğinde bu
  konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği
  yapmak, koordinasyonu sağlamak,
  m) Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve tasıma
  hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini bakımından Destek
  Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
  n) Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek,
  o) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını
  sağlamak, kontrolünü yapmak,
  o) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde
  yürütülmesini koordine etmek,
  p) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak

  İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
  İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek,
  b) Su ürünleri konusunda her turlu istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve veri
  tabanı oluşturmak,
  c) Bakanlık içi ve dışı birimlerle, veri paylaşımı ve bilgi değişimi konusunda işbirliği
  yapmak,
  c) Balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik uzaktan algılama sistemlerini
  kurmak ve işletmek,
  d) Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,
  e) Su ürünlerine ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve değerlendirmede
  bulunmak,
  f) Su ürünleri konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler yapmak ve
  raporlamak,
  g) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,
  ğ) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,
  h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,


  Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

  Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av
  baskısının azaltılması amacıyla balıkçı filosunun yönetimine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve
  planlar hazırlamak,
  b) Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanılması ve
  iyileştirilmesiyle ilgili plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak,
  c) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemi ve kişiler için verilecek ruhsat ve izinler ile
  ilgili hususları düzenlemek ve yürütmek,
  c) Hassas ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, su ürünlerinin ve yasam alanlarının
  korunması amacıyla deniz rezerv alanları, balıkçılık koruma alanlarına yönelik çalışmalar
  yapmak,
  d) Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ekosisteme yönelik etkisini izlemek,
  ve değerlendirmek.
  e) Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına
  ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
  f) Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin is ve işlemleri yürütmek,
  g) Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma faaliyetlerini
  yürütmek,
  ğ) Sulak alanların korunmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda ilgili kuruluşlarla
  işbirliği içinde bulunmak,
  h) Balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, geliştirilmesine, işletilmesine ve kontrolüne
  yönelik çalışmalar yapmak,
  ı) Balıkçılık idari binalarının kurulumu, işletilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,
  i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ --------------------  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

 • #2
  neleri yapmadıklarını da yazmaya pek gerek yok gibi. evrak işleri hariç ortada.supriz :

  Yorum yap

  Hazırlanıyor...
  X