Tekir agi lazim 15 tane aglar yirtik olsada olur yakalar saglam olsun 05369881725